Legislatíva

Metodické usmernenia

Legislatívna činnosť Rady pre štátnu službu

Nepriame novely zákona o štátnej službe

Právne postavenie Rady pre štátnu službu a aplikácia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Radou pre štátnu službu v praxi

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) bola zriadená podľa § 12 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu, je kolektívnym orgánom a ako taký zodpovedá za svoju činnosť Národnej rade SR. Členovia Rady sú štátnymi zamestnancami vo verejnej funkcii, pričom výkonom verejnej funkcie sa rozumie  plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a je obsadzovaná na základe voľby alebo vymenovaním. Pôsobnosť Rady je taxatívne vymedzená zákonom, Rada môže svoju činnosť realizovať iba v jej rozsahu. Zákon o štátnej službe nepriznáva Rade právnu subjektivitu ani právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.
 
V zmysle organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky - základného vnútorného organizačného predpisu Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), ktorýustanovuje vnútornú organizačnú štruktúru úradu vlády, podrobnejšie vymedzenie úloh a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu vlády, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, má Rada v organizačnej štruktúre úradu vlády osobitné postavenie, nepatrí medzi odborné útvary úradu vlády, neplní úlohy zákonom o štátnej službe zverené úradu vlády a úrad vlády nie je oprávnený zasahovať do činnosti Rady. Podľa § 14 ods. 7 zákona  o štátnej službe úrad vlády iba zabezpečuje technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činností Rady.
 
Podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa odseku 1 a 2 uvedeného zákona.
 
V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o slobode informácií Rada pre štátnu službu nie je podľa tohto zákona osobou povinnou sprístupňovať informácie, a to z nasledovných dôvodov:
 
Rada pre štátnu službu
 • nie je štátnym orgánom, nakoľko
 • nemá mocensko-politický charakter
 • členovia Rady pre štátnu službu nie sú politickými nominantmi
 • nemá zákonodarnú, výkonnú ani súdnu moc
 Štátne orgány sú podľa právnej teórie základnou a rozhodujúcou zložkou štátneho mechanizmu a sú vybavené: 
 • právomocou = spôsobilosťou vydávať či už normatívne alebo individuálne právne akty, 
 • pôsobnosťou = kompetenciou na výkon právomoci v objektívnym právom určenom priestore spoločenských vzťahov a
 • štátnou mocou = spoločenskou sila, ktorá hrozbou, resp. použitím donútenia zabezpečuje sformovanie, upevnenie a ochranu ekonomických, sociálnych, politických, kultúrnych a ostatných spoločenských vzťahov podľa potrieb a v záujme nositeľa štátnej moci. 
 Jedným z klasifikačných kritérií je aj členenie štátnych orgánov podľa druhu ich právomocí na
 • ústavodarné a zákonodarné –  napr. parlament ( Národná rada Slovenskej republiky NR SR)
 • výkonné – napr. vláda =exekutíva (Vláda SR) a hlava štátu (Prezident SR)
 • súdne – napr. súdy jednotlivých inštancií (Okresný súd, Krajský súd...)
 • kontrolné a dozorné – napr. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), Obchodná Inšpekcia SR...
Rada pre štátnu službu nie je právnická osoba a nemá právnu subjektivitu, nakoľko nevykazuje základné znaky právnickej osoby, a to
 • právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel a ktorej objektívne právo priznáva vlastnú právnu subjektivitu,
 • právnická osoba je evidovaná na Štatistickom úrade SR a má pridelené IČO
 • právnická osoba je spôsobilá mať práva a povinnosti, resp. byť nositeľom práv a povinností (pasívna stránka)
 • právnická osoba je spôsobilá na právne konanie, resp. spôsobilá na právne úkony (aktívna stránka), čiže  je spôsobilá vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.
Rada pre štátnu službu
 • nie je  právnickou osobou, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, nevydáva rozhodnutia, iba stanoviská a v rámci nich odporúčania,
 • nie je právnickou osobou zriadenou zákonom a právnickou osobou zriadenou štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona, zákon o štátnej službe nezriadil Radu pre štátnu službu ako právnickú osobu, ale iba ako koordinačný a monitorovací orgán,      
 • nie je právnickou osobou založenou povinnými osobami podľa odseku 1 a 2 uvedeného zákona.
Rada pre štátnu službu nie je ani orgánom verejnej moci, nakoľko, podľa právnej teórie a taktiež rozhodnutia Ústavného súdu ČSFR č. I. ÚS 191/92, o ktoré sa Ústavný súd SR opiera vo viacerých svojich rozhodnutiach, verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov, pričom  kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné.
 
Rada pre štátnu službu toto kritérium nespĺňa, zákon o štátnej službe, ktorým bola zriadená, jej rozhodovaciu právomoc nepriznáva a jej stanoviská k porušeniu princípov štátnej služby a následné návrhy na nápravné opatrenia majú odporúčací charakter a nie sú štátnou mocou vynútiteľné. Rada o svojom zistení v prípade porušenia princípov štátnej služby alebo porušenia Etického kódexu štátneho zamestnanca v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. h) bezodkladne písomne upovedomuje úrad vlády, ktorý v rámci svojej kompetencie v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 písm. f) zákona o štátnej službe môže na základe upovedomenia Rady vykonať v služobnom úrade kontrolu a vyvodiť z nej relevantné konzekvencie.
 
Orgánmi verejnej moci sú orgány zriadené na základe Ústavy Slovenskej republiky: 
 • Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) 
 • Prezident Slovenskej republiky 
 • Vláda Slovenskej republiky 
 • Národná banka Slovenska (NBS) 
 • Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ)
 • Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) 
 • Prokuratúra Slovenskej republiky 
 • Verejný ochranca práv 
 • Súdna rada Slovenskej republiky 
Ďalšími orgánmi verejnej moci sú
 • Spravodajské služby 
 • Orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv 
 • Orgány v podriadenosti ústredných orgánov štátnej správy 
 • Štátne fondy 
 • Neštátne účelové fondy 
 • Právnické osoby konajúce vo verejnom záujme 

Rada pre štátnu službu nepatrí ani do jednej vyššie uvedenej skupiny orgánov verejnej moci.
 
Napriek tomu, že Rada nie je v zmysle zákona o slobode informácií povinnou osobou, nemá záujem na utajovaní informácií o svojej činnosti a neinformovanosti verejnosti, čoho dôkazom je aj tá skutočnosť, že Rada zverejňuje a tým sprístupňuje informácie o svojej činnosti na webovej stránke Rady, a to aj vrátane niektorých informácií stanovených na zverejnenie povinnými osobami v ustanovení § 5 predmetného zákona o slobode informácií.

Zásadná pripomienka Úradu vlády SR k Návrhu opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám v súvislosti s priznaním právnej subjektivity Rady pre štátnu službu

K bodu II. Návrh opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám (1. Všeobecné úlohy) k úlohe B.8 – Účinné vymáhanie princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, popis úlohy: „Novelizácia zákona o štátnej službe a doplnenie ustanovenia o priznaní právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií. Vo veciach ktoré sa týkajú porušení princípov štátnej služby alebo porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca priznať Rade rozhodovaciu právomoc a možnosť ukladať nápravné opatrenia, ktoré budú pre relevantný služobný úrad záväzné“, uplatňujeme zásadnú pripomienku: Nesúhlasíme s formuláciou znenia úlohy B.8 a žiadame jej vypustenie. 

Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme so znením návrhu opatrenia k úlohe B.8, ktorý spočíva v priznaní právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií Rady pre štátnu službu, ktoré zahŕňajú rozhodovaciu právomoc a možnosť ukladať nápravné opatrenia. Uvedený návrh opatrenia nebol konzultovaný s gestorom právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov a zároveň ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky. Rada pre štátnu službu bola zriadená zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), má postavenie nezávislého, koordinačného a monitorovacieho orgánu a bola zriadená na ochranu princípov štátnej služby. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. Technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činnosti Rady pre štátnu službu zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Návrh na priznanie právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií nie je žiadnym spôsobom v predloženom návrhu odôvodnený. Z navrhovaného znenia nie je zrejmé , aký je zámer tejto úpravy, navrhovaná právna úprava sa javí ako nadbytočná aj vo vzťahu ku kompetenciám a kontrolnej činnosti Úradu vlády SR, nakoľko kontrolu dodržiavania zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vykonáva v každom služobnom úrade okrem služobného úradu, ktorým je kancelária národnej rady, Úrad vlády SR. V tejto súvislosti je nutné poukázať aj na výrazný dopad na štátny rozpočet a verejné financie v prípade, ak by sa menilo právne postavenie Rady pre štátnu službu a jej kompetencie. Z uvedeného dôvodu žiadame o vypustenie úlohy B.8 v predloženom návrhu.
Dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2023 18924