Etický kódex štátneho zamestnanca

Pre fungovanie štátnej služby je dôležité, aby verejnosť mala dôveru, že štátni zamestnanci konajú vo verejnom záujme, nestranne, profesionálne a transparentne. Preto je dôležité venovať pozornosť hodnotám a princípom, ktoré vedú správanie štátnych zamestnancov v ich každodennom rozhodovaní. Etický kódex štátneho zamestnanca vymedzuje hodnoty a očakávané správanie sa štátnych zamestnancov. Cieľom jeho prijatia je dodržiavanie etických hodnôt a princípov pri výkone štátnej služby, popísanie očakávaného správania sa a zvýšenie dôvery občanov voči štátnym zamestnancom a štátnym inštitúciám.  Etika môže pomôcť formovať stavovskú česť, hrdosť na príslušnosť k danej profesii, čo v kontexte štátnej služby v SR považujeme za dôležité.

Aj pred účinnosťou nového zákona o štátnej službe mali viaceré služobné úrady vypracované vlastné etické kódexy pre svojich zamestnancov. Cieľom novej právnej úpravy je zakotviť pravidlá etiky jednotne pre všetkých štátnych zamestnancov v Etickom kódexe štátneho zamestnanca, ktorý vypracuje Rada pre štátnu službu a predloží Úradu vlády. Úrad vlády vydá Etický kódex štátneho zamestnanca vykonávacím právnym predpisom. Rada pre štátnu službu bude vykonávať dohľad nad jeho dodržiavaním.

V súčasnosti Rada získava podklady a informácie pre prípravu Etického kódexu štátneho zamestnanca. V snahe pripraviť etický kódex, ktorý vychádza a reflektuje reálny stav a  etické prostredie v SR, pripravila dotazník pre štátnych zamestnancov. Zároveň oslovila služobné úrady, aby jej poskytli informácie o skúsenostiach s presadzovaním etických princípov. Na základe získaných informácii, poznania dobrej praxe v SR a v zahraničí Rada pripraví návrh etického kódexu, ktorý bude konzultovať s expertnou skupinou.

Prijatie Etického kódexu štátneho zamestnanca je prvým krokom. Ambíciou Rady pre štátnu službu je vytvoriť z etických tém živú agendu, ktorá bude zapracovaná do ďalších oblasti riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe (napr. prijímania, hodnotenia, motivovania, vzdelávania pracovníkov) a bude kontinuálne vyhodnocovaná a vylepšovaná. Všetky relevantné informácie k tejto téme budeme zverejňovať na našej www. Budeme radi, ak prispejete k jej aktualizácii a návrhmi na zlepšenia.

Rada pre štátnu službu momentálne pripravuje dotazník k téme etického kódexu a etického správania, pričom sa bude jednať o jeden z historicky najväčších prieskumov medzi súčasnými a bývalými zamestnancami v štátnozamestnaneckom pomere.
 

Dotazník na tému Etický kódex štátneho zamestnanca

Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby sa rozhodla zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy, keďže ich názor je pre radu kľúčový pri poznaní základných etických problémov v štátnej službe. Prostredníctvom dotazníka môžu odpovedať na otázky týkajúce sa ich skúseností s riešením etických problémov na ich pracovisku, rizík neetického správania, spôsobu, akým ich nadriadení pristupujú k riešeniu etických sporov, či ako by motivovali svojich kolegov správať sa eticky. Dotazník je anonymný, je možné naň odpovedať aj zo súkromných počítačov a jeho vyplnenie zaberie 10-15 minút. Stačí kliknúť na tento odkaz: https://tinyurl.com/yah2kzze
 

Príklady etických kódexov v štátnej správe v SR   

Ministerstvo vnútra SR
 

Príklady etických kódexov v podnikateľskom prostredí

Slovnaft
Slovenské elektrárne
Škoda auto Slovensko, s.r.o.
 

Príklady etických kódexov pre verejný sektor v zahraničí

Rada Európy – Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. R (2000) 10 členským štátom o etickom kódexe verejných činiteľov 
 
Česká republika - Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy  
Poľsko -  Etický kódex štátnych zamestnancov Civil Service Code of Ethics
Veľká Británia - Kódex štátneho zamestnanca The Civil Service code
 
FrancúzskoZákon o etike, právach a povinnostiach štátnych zamestnancov (JORF n°0094 du 21 avril 2016 texte n° 2 LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1)
Španielsko -  Kódex dobrého vládnutia
Grécko -  Code of Civil Servants
ChorvátskoEtický kódex štátnych zamestnancov (CODE OF ETHICS FOR CIVIL SERVANTS)
Kanada - Hodnoty a etický kódex štátnych zamestnancov Values and Ethics Code for the Public Service
Austrália - Hodnoty a kódex správania sa  (Australian Public Service) APS Values and Code of Conduct
Kórea - Kódex správania Code of conduct for maintaining the integrity of public officials
Nový Zéland - Kódex správania Public Service Code of Conduct
USA - Štandardy etického správania Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch (Office of Government Ethics)   
 

Viac informácií k téme nájdete na

OECD, Trust in Government: Ethics Measures in OECD Countries, 2000.
 
OECD, Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit, 2005 (Tools include model legislative provisions and procedures for conflict-of-interest situations, covering gifts, registration of assets and relevant private interests,as well as protecting whistleblowers).
 
Stuart C. Gilman, Ethics codes and codes of conduct as tools for promoting an ethical and professional public service: Comparative Successes and Lessons, 2005, https://www.oecd.org/mena/governance/35521418.pdf
 
OECD, Building Public Trust: Ethics Measures in OECD Countries, PUMA Policy Brief, September 2000, http://www.oecd.org/mena/governance/35527481.pdf
 
OECD, Ethics Codes and Codes of Conduct in OECD Countries, http://www.oecd.org/gov/ethics/ethicscodesandcodesofconductinoecdcountries.htm
 
Rada Európy 12 Principles of Good Governance and European Label of Governance Excellence (ELoGE)
 
Howard Whitton, Implementing effective ethics standards in government and the civil service, Transparency International, 2001.
 
Guide to the Laws Governing the Conduct of  French Public Servants, Klaus Decker, PRMPS, July 2003,
 
SAMPLE CODE OF ETHICS FOR CIVIL SERVANTS: http://www.aalep.eu/sample-code-ethics-civil-servants
Codes of Conduct for Public Servants in Eastern and Central European Countries: Comparative Perspective. Jolanta Palidauskaite, Ph.D. Department of Public Administration. Faculty of Social Sciences. Kaunas University of Technology, https://www.oecd.org/mena/governance/35521438.pdf
 
Center for the Study of Ethics in the Professions, http://ethics.iit.edu/
Remišová, A.: Etika a ekonomika, Kalligram, 2011
Remišová, A.: Profesijné etické kódexy, Filozofia. Roč.. 55, 2000, č. 3
Are managers in Slovakia ethical leaders? Key findings on the level of ethical leadership in the Slovak business environment:
 
Remišová, A., Lašáková, A.: Theorethical foundations of the Bratislava school of business ethics
 
Key findigs on unethical leadership in Slovakia:  https://www.researchgate.net/publication/303736819_KEY_FINDINGS_ON_UNETHICAL_LEADERSHIP_IN_SLOVAKIA
Relevance of ethics program components in Slovakia: https://researchleap.com/relevance-of-ethics-programs-components-in-slovakia/
Unethical leadership: current theoretical trends and conceptualization: https://ac.els-cdn.com/S2212567115016366/1-s2.0-S2212567115016366-main.pdf?_tid=281f24f9-45c0-4027-9420-f5c6f0abb704&acdnat=1522825977_944a2b574410583adcea970679811dbd
 
Dátum poslednej aktualizácie: 26.04.2018 18941