Princípy štátnej služby

Čl. 1
Princíp politickej neutrality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch uprednostňujú verejný záujem pred politickým záujmom a konajú spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňujú ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom povinnosti štátneho zamestnanca konať politicky neutrálne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s politickými záujmami, nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby v prospech politickej strany alebo politického hnutia a prostredníctvom povinnosti služobného úradu rozhodovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch politicky neutrálne.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 4 ods. 1, 3, ods. 4 – zákaz diskriminácie
§ 75 – výpovedné dôvody
§ 111 ods. 1 písm. b) - povinnosti štátneho zamestnanca
§ 112 ods. 1 písm. a), b), c), f) - obmedzenia štátneho zamestnanca

Analýza princípu politickej neutrality
Stanovisko k aplikácii princípu politickej neutrality pri nominácii štátneho zamestnanca do štátnej komisie pre voľby politickou stranou

Čl. 2
Princíp zákonnosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. Ochranu štátneho zamestnanca voči konaniu, ktoré sa považuje za nezákonné, zaručujú zákonom ustanovené práva štátneho zamestnanca.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 5 – ochrana súkromia
§ 110 ods. 1 písm. d) až f) – práva štátneho zamestnanca
§ 111 ods. 1 písm. a) - povinnosti štátneho zamestnanca
§ 111 ods. 3 - povinnosti štátneho zamestnanca
§ 112 ods. 1 písm. d), g) - obmedzenia štátneho zamestnanca

Analýza aplikácie princípu zákonnosti v praxi

Čl. 3
Princíp transparentného zamestnávania

Služobný úrad zabezpečuje verejný prístup k informáciám o výberovom konaní a uchádzač o štátnu službu má právo na verejný prístup k týmto informáciám. Každý uchádzač o štátnu službu má rovnakú možnosť prihlásiť sa do výberového konania na štátnozamestnanecké miesto a po splnení zákonom ustanovených podmienok prijatia do štátnej služby má právo na prijatie do štátnej služby. Služobný úrad vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje výberové konanie za podmienok a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 25 – 26 ods. 1 – centrálny informačný systém
§ 4 ods. 2 – zákaz diskriminácie
§ 38 – podmienky prijatia do štátnej služby
§ 40 – výberové konanie

Čl. 4
Princíp efektívneho riadenia

Služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov sa uplatňuje najmä riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 97 – ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby
§ 113 ods. 1 písm. a), b), c) – povinnosti a obmedzenia vedúceho štátneho zamestnanca
§ 122 – služobné hodnotenie

Analýza princípu efektívneho riadenia a jeho aplikácia v praxi

Čl. 5
Princíp nestrannosti

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný úrad pri rozhodovaní v štátnozamestnaneckých vzťahoch koná objektívne. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä povinnosťou štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami, a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 4 ods. 4 – zákaz diskriminácie
§ 111 ods. 1 písm. b), c), d) – povinnosti štátneho zamestnanca
§ 111 ods. 2 písm. b), c) - povinnosti štátneho zamestnanca
§ 112 ods. 1 písm. a), b), c), f). h) – obmedzenia štátneho zamestnanca
§ 112 ods. 2 písm. a) až c) - obmedzenia štátneho zamestnanca

Čl. 6
Princíp profesionality

Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca a služobný úrad mu poskytuje alebo zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby. Princíp profesionality sa uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom štátneho zamestnanca, podporou kariérneho rastu, pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou štátneho zamestnanca vzdelávať sa, ako aj povinnosťou služobného úradu vzdelávať štátneho zamestnanca.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 110 ods. 1 písm. a), c) – práva štátneho zamestnanca
§ 111 ods. 1 písm. e), h), i), j), k), m) – povinnosti štátneho zamestnanca
§ 112 ods. 1 písm. a), e), h) – obmedzenia štátneho zamestnanca
§ 161- vzdelávanie
§ 162 – kontinuálne vzdelávanie
§ 164 – kompetenčné vzdelávanie
§ 165 – zvyšovanie kvalifikácie

Analýza princípu profesionality a jeho aplikácia v praxi

Čl. 7
Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania

Pri odmeňovaní štátneho zamestnanca je služobný úrad povinný rozhodovať len na základe podmienok ustanovených zákonom.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 4 ods. 1 – zákaz diskriminácie
§ 124 a nasl. – odmeňovanie
§ 132 – osobný príplatok
§ 142 - odmena

Čl. 8
Princíp stability

Štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, odvolania z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca len z dôvodov ustanovených zákonom a prostredníctvom inštitútu nadbytočného štátneho zamestnanca.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 8 – nadbytočný štátny zamestnanec
§ 34 – stála štátna služba
§ 56 – preloženie št. zamestnanca
§ 61 a § 62 – vedúci zamestnanec
§ 71 a nasl. – ukončenie služobného pomeru iba zo zákonných dôvodov + zákaz výpovede

Analýza princípu stability

Čl. 9
Princíp rovnakého zaobchádzania

Služobný úrad postupuje v štátnozamestnaneckých vzťahoch vo vzťahu k štátnemu zamestnancovi a uchádzačovi o štátnu službu podľa zásady rovnakého zaobchádzania a rešpektuje ich súkromie, ústavné práva a zákonné práva.
K princípu sa vzťahujú najmä tieto ustanovenia zákona:
§ 4 ods. 1, ods. 3, , ods. 4, ods. 5 – zákaz diskriminácie
§ 43 – výberové konanie
§ 113 ods. 1 písm. d) – povinnosti vedúceho zamestnanca

Analýza princípu rovnakého zaobchádzania a jeho aplikácia v praxi
 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.04.2024 18942