Webinár Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Radou pre štátnu službu na tému „Služobné hodnotenie“

  • 03.06.2024

V pondelok, 3. júna 2024, sa uskutočnil webinár na tému Služobného hodnotenia, ktorý bol organizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Radou pre štátnu službu. Podujatie nadviazalo na workshopy k riadeniu ľudských zdrojov.

 Podujatie uviedla riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia p. Anna Budiaková z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Následne prevzal slovo hlavný rečník Marián Török, ktorý predstavil legislatívny rámec služobného hodnotenia, ďalej zdôraznil význam služobného hodnotenia ako nástroja riadenia ľudských zdrojov, v rámci čoho nadviazal a uviedol funkcie a účely inštitútu služobného hodnotenia. Vo svojej prezentácii sa venoval aj výsledkom dotazníkového zberu dát tykajúcich sa služobných hodnotení, ktorý uskutočnila Rada. Pre lepšiu aplikáciu účastníkmi v praxi boli ďalším bodom prezentácie zistenia Rady na základe preskúmavania podnetov štátnych zamestnancov, kde boli uvedené nielen pochybenia služobných úradov, ale aj nápravne opatrenia adresované služobným úradom týkajúce sa služobných hodnotení. Záverečná časť sa venovala praktickej ukážke návrhu manuálu služobného hodnotenia a v stručnosti aj aplikácii služobného hodnotenia v krajinách EÚ, Nórsku a Švajčiarsku.

Na podujatí sa zúčastnilo vyše 100 zamestnancov, a to tak zo štátnej služby ako aj verejnej. Čo zvýraznilo záverečnú diskusiu, vzhľadom na predchádzajúce pôsobenie člena Rady ako generálneho tajomníka služobného úradu a teda jeho osobné skúsenosti v danej oblasti.  

Fotogaléria