Workshopy k riadeniu ľudských zdrojov (životný cyklus zamestnanca)

  • 19.03.2024

V dňoch 12. a 13. marca 2024 odprezentovali členovia Rady pre štátnu službu Marián Török a Maroš Paulini na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR príspevky ohľadom aktivít a zistení Rady pre štátnu službu, ktoré sú pre prácu osobných úradov v rámci služobných úradov dôležité.

Počas jednotlivých dní, v rámci ktorých boli workshopy k riadeniu ľudských zdrojov realizované, sa ich zúčastnili zástupcovia osobných úradov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ako aj úradov, ktoré plnia úlohy pre ústavných činiteľov.

Cieľom stretnutí bola výmena skúseností, dobrej praxe, ale aj vzájomná diskusia a hľadanie odpovedí na otázky, ktoré sa týkali rôznych aspektov riadenia ľudských zdrojov.

Marián Török sa venoval téme „Prax služobných úradov v oblasti služobných hodnotení a vzdelávania“. Odprezentoval výsledky dotazníkových zberov dát od štátnych zamestnancov a služobných úradov a hovoril o odporúčaniach Rady pre štátnu službu v týchto oblastiach. Maroš Paulíni v audiovizuálnom príspevku hovoril o zisteniach Rady pre štátnu službu v oblasti etiky, ako o zdroji pre prax služobných úradov.

Počas oboch dní sa workshopov zúčastnilo viac ako 50 účastníkov, ktorí si vypočuli aj príspevky o skúsenostiach s tvorbou a implementáciou stratégie ľudských zdrojov na ministerstve životného prostredia od Martina Štullera a o zmene prístupu k riadeniu ľudských zdrojov na úrade priemyselného vlastníctva od Zuzany Lauček. Následne prebiehali diskusie k jednotlivým témam, ako aj práca v mini tímoch v rámci okrúhlych stolov. Vďaka vhodne zvolenému programu zo strany organizátorov Anny Budiakovej a Kataríny Verešovej z úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a tiež vďaka interaktívnej zložke stretnutia, ktorá nasledovala po vystúpeniach prednášajúcich, sa podarilo účastníkov aktívne zapojiť do preberaných tém.