Rada zverejnila prvé rozbory prešetrení výpovedí

  • 16.02.2021

V rámci tejto kompetencie Rada prešetruje výpoveď, ktorú dostal štátny zamestnanec najvyššieho služobného úradu z organizačných dôvodov. Rada prešetrí, či je postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou v súlade so zákonom a princípmi štátnej služby. Výsledkom prešetrenia výpovede je v prípade zistenia porušenia stanovisko a návrh opatrení služobnému úradu. Ak Rada porušenie nezistí, vydá o tom písomné oznámenie. Stanovisko Rady má pre služobný úrad a pre štátneho zamestnanca odporúčajúci charakter. V prípade, ak sa služobný úrad s názorom Rady nestotožní, môže štátny zamestnanec využiť stanovisko Rady v súdnom konaní.
 
Bližšie informácie o postupe Rady pri prešetrovaní výpovede sú dostupné tu:
https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/presetrenie-vypovede-statneho-zamestnanca-najvyssieho-sluzobneho-uradu/
 
Rada, podobne ako pri podnetoch, zverejňuje rozbory prešetrení výpovedí v anonymizovanej podobe. Rozbory slúžia prevencii porušení služobnými úradmi a budú užitočné aj štátnym zamestnancom, ktorí zvažujú podanie žiadosti o prešetrenie výpovede.
 
Rozbory prípadov nájdete tu:
https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/analyzy-vybranych-vypovedi/