Prešetrenie výpovede štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu

Príslušnosť

V rámci tejto kompetencie Rada prešetruje výpoveď, ktorú dostal štátny zamestnanec najvyššieho služobného úradu. Na prešetrenie výpovede ostatných štátnych zamestnancov je príslušná prešetrovacia komisia ako stály orgán zriadený v ich služobnom úrade.

Najvyšším služobným úradom je služobný úrad, ktorý nemá nadriadený služobný úrad. Nadriadeným služobným úradom na účely tohto zákona je aj služobný úrad, ktorý vykonáva k služobnému úradu zriaďovateľskú funkciu a služobný úrad, o ktorom to ustanovuje zákon o štátnej službe alebo osobitný predpis. V praxi ide teda najmä o výpoveď danú štátnym zamestnancom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

V akých prípadoch môže štátny zamestnanec žiadať prešetrenie výpovede

Prešetrenie výpovede je možné v prípade, ak štátny zamestnanec dostal výpoveď z nasledovných dôvodov:
  • štátnozamestnanecké miesto sa má zrušiť, zrušilo sa alebo zaniklo v dôsledku organizačnej zmeny a služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením na vhodné štátnozamestnanecké miesto a nedohodne sa so služobným úradom inak,
  • štátneho zamestnanca, ktorého funkcia vedúceho zamestnanca skončila na základe zákona (t. j. zmeny organizačnej štruktúry služobného úradu, ktorou sa zrušil organizačný útvar, ktorý riadi vedúci zamestnanec v služobnom úrade alebo zrušenia služobného úradu), nie je možné trvale preložiť na vykonávanie štátnej služby na vhodné štátnozamestnanecké miesto, pretože ho služobný úrad nemá, alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením na vhodné štátnozamestnanecké miesto a nedohodne sa so služobným úradom inak.

Ako má postupovať štátny zamestnanec

Štátny zamestnanec môže podať žiadosť o prešetrenie výpovede do piatich dní odo dňa doručenia výpovede na svoj služobný úrad.
 
Zo žiadosti o prešetrenie výpovede musí byť zrejmé:
  • komu je určená
  • akej veci sa týka
  • kto a z akého dôvodu ju podáva
  • čo ňou štátny zamestnanec žiada
  • podpis štátneho zamestnanca
 
Štátny zamestnanec k žiadosti o prešetrenie výpovede pripojí dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.
 
Na žiadosť o prešetrenie výpovede, ktorá neobsahuje stanovené náležitosti alebo ktorá bola podaná oneskorene, sa neprihliada, o čom služobný úrad štátneho zamestnanca písomne upovedomí.

Postup služobného úradu a Rady pri prešetrení výpovede

Generálny tajomník v služobnom úrade, ktorý dal štátnemu zamestnancovi výpoveď, môže prešetriť výpoveď sám, ak žiadosti o prešetrenie výpovede v celom rozsahu vyhovie. Inak ju predloží spolu so spisovým materiálom a písomným vyjadrením Rade do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti o prešetrenie výpovede služobnému úradu. Súčasťou predloženého spisového materiálu sú aj kópie dokumentov z osobného spisu štátneho zamestnanca, ktoré súvisia s výpoveďou.
 
Rada prešetrí, či je postup služobného úradu pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca výpoveďou v súlade so zákonom a za týmto účelom preverí tvrdenia a skutočnosti uvedené v žiadosti o prešetrenie výpovede a pripojené dôkazy.
 
Rada si môže vyžiadať od služobného úradu ďalšie potrebné informácie. Služobné úrady sú povinné na základe výzvy oznámiť Rade skutočnosti, ktoré majú význam pre prešetrenie výpovede. Rada si môže vyžiadať doplňujúce informácie aj od štátneho zamestnanca. Rada vychádza aj zo skutočností, ktoré sú všeobecne známe alebo ktoré sú jej známe z úradnej činnosti.
 
Rada na účely prešetrenia výpovede zavedie osobitný spis, ktorého obsah tvoria všetky predložené a súvisiace dokumenty.
 
Ak štátny zamestnanec do vydania stanoviska alebo oznámenia zoberie svoju žiadosť o prešetrenie výpovede späť, zomrie alebo ak odpadol dôvod na prešetrenie výpovede, Rada vyznačí túto skutočnosť v spise bez vydania písomného stanoviska alebo oznámenia; o tejto skutočnosti písomne upovedomí služobný úrad. Štátny zamestnanec nemôže opätovne podať žiadosť o prešetrenie výpovede v tej istej veci alebo ak žiadosť o prešetrenie výpovede vzal späť.

Výsledok prešetrenia výpovede

Stanovisko a návrh opatrení

Ak Rada zistí, že postup služobného úradu nebol v súlade so zákonom, vydá písomné stanovisko, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý nie je výpoveď v súlade so zákonom, a súčasne navrhne opatrenie, ktoré má služobný úrad prijať za účelom odstránenia nesúladu výpovede so zákonom. Rada vydá stanovisko do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti o prešetrenie výpovede služobným úradom. Rada doručuje stanovisko služobnému úradu a štátnemu zamestnancovi.

Oznámenie

Ak Rada zistí, že postup služobného úradu bol súlade so zákonom, písomne to oznámi služobnému úradu a štátnemu zamestnancovi v lehote 20 dní odo dňa doručenia žiadosti o prešetrenie výpovede služobným úradom. Rada doručuje písomné oznámenie služobnému úradu a štátnemu zamestnancovi.
 
Rada zároveň písomne oznámi služobnému úradu dátum doručenia stanoviska alebo oznámenia štátnemu zamestnancovi.
 
Stanovisko Rady má pre služobný úrad a pre štátneho zamestnanca odporúčajúci charakter. V prípade, ak sa služobný úrad s názorom Rady nestotožní, môže štátny zamestnanec využiť stanovisko Rady v súdnom konaní.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 09.02.2021 19721