Rada upozorňuje na riziká navrhovanej zmeny obsadzovania pozícií vedúcich odborov okresných úradov

  • 21.01.2021

Do NR SR bol predložený poslanecký návrh novely zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorým sa mení aj zákon o štátnej službe. Obsahom návrhu je zmena spôsobu obsadzovania štátnozamestnaneckých miest vedúcich odborov okresných úradov tak, že výberové konania budú nahradené priamym vymenúvaním a odvolávaním vedúcich odborov okresného úradu prednostami okresného úradu na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
 
Rada na základe svojich doterajších poznatkov považuje návrh za nezlučiteľný so základnými princípmi štátnej služby a ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby považuje za svoju povinnosť na tieto rozpory upozorniť.
 
Poznatky Rady ukazujú, že získanie odborníkov na špecializované činnosti v miestnej štátnej správe je problém. Návrhom sa, namiesto posilnenia motivácie odborníkov uchádzať sa o štátnu službu, zavádza spôsob, ktorý úplne odstraňuje ich možnosť o tieto miesta férovo súťažiť preverením odbornosti vo výberovom konaní. Súčasne návrh tým, že zavádza možnosť odvolávania vedúcich odborov prednostami v závislosti od volebných cyklov, môže viesť k destabilizácii štátnej služby na úkor kontinuity a dlhodobého odborného plnenia služobných úloh.
 
Návrh predpokladá zrušenie súčasných miest vedúcich zamestnancov a výpovede štátnym zamestnancom, ktorí na týchto miestach pôsobia. Z pohľadu Rady nemožno vylúčiť riziko straty kvalifikovaných zamestnancov, na ktorých boli, napríklad aj v súvislosti so vzdelávaním, vynakladané nemalé verejné finančné prostriedky, nehovoriac o finančných prostriedkoch, ktoré si vyžiada ukončenie doterajších štátnozamestnaneckých vzťahov.
 
Rada na základe svojich niekoľkoročných skúseností a poznatkov získaných od služobných úradov aj štátnych zamestnancov eviduje problémy, ktoré miestna štátna správa pociťuje. Rada v rokoch 2019 aj 2020 realizovala viaceré stretnutia a aktivity k tejto téme s ministerstvom vnútra aj prednostami okresných úradov (etika v štátnej službe, aplikácia zákona o štátnej službe v podmienkach okresných úradov, služobné hodnotenie). Rada plánuje v týchto aktivitách pokračovať a prispievať k profesionalizácii slovenskej štátnej služby.
 
Celé stanovisko Rady k návrhu, ktoré zaslala svojmu gestorskému výboru (výboru NR SR pre sociálne veci), Úradu vlády SR ako aj Slovenskému odborovému zväzu verejnej správy a kultúry SR zastupujúcemu štátnych zamestnancov nájdete tu: