Postup pri podávaní podnetov

Kto môže podať podnet

Podnet občana

Písomné podanie občana sa považuje za podnet v prípade ak

 • smeruje voči služobnému úradu v zmysle zákona o štátnej službe,
 • týka sa porušenia niektorého z princípov štátnej služby zo strany služobného úradu vo vzťahu k občanovi.
   

Podnet štátneho zamestnanca

Písomné podanie štátneho zamestnanca sa považuje za podnet ak
 • smeruje voči konkrétnemu služobnému úradu,
 • z jeho obsahu vyplýva, na porušenie ktorého princípu štátnej služby alebo na porušenie ktorého ustanovenia Etického kódexu štátneho zamestnanca štátny zamestnanec upozorňuje,
 • štátny zamestnanec v podaní uvedie skutočnosti preukázateľné jemu dostupnými písomnými podkladmi,
 • alebo štátny zamestnanec vo veciach vykonávania štátnej služby ( ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva podľa zákona o štátnej službe, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov) využil možnosť podania sťažnosti podľa ustanovenia § 116 zákona o štátnej službe a domnieva sa, že postup služobného úradu pri prešetrení sťažnosti nebol v súlade s princípmi zákona o štátnej službe.
 • Podnetom štátneho zamestnanca nie je podanie osoby, ktorá v čase podania písomnosti nemá postavenie štátneho zamestnanca.
V súvislosti s Etickým kódexom štátneho zamestnanca v zmysle ustanovenia § 14a ods. 2 zákona o štátnej službe generálny tajomník služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“) môže vymenovať štátneho zamestnanca s jeho súhlasom za poradcu pre etické správanie v štátnej službe. Úlohou poradcu pre etické správanie v štátnej službe je najmä nezávislé a nestranné posudzovanie súladu konania, vystupovania a postupu štátneho zamestnanca a postupu služobného úradu s Etickým kódexom štátneho zamestnanca na základe podnetu štátneho zamestnanca alebo služobného úradu, navrhovanie opatrení na rozvoj etiky v služobnom úrade a opatrení na prevenciu porušovania Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Postup pri dodržiavaní a uplatňovaní zásad etického správania upravuje ustanovenie § 8 Etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý stanovuje, že:
 • Štátny zamestnanec sa môže obrátiť na služobný úrad, ak má pochybnosti o tom, či je jeho správanie v súlade s požiadavkami etického kódexu. Štátny zamestnanec sa môže obrátiť aj na poradcu pre etické správanie v štátnej službe (ďalej len „etický poradca“), ak je vymenovaný. Ak služobný úrad alebo etický poradca nevie štátnemu zamestnancovi poskytnúť odpoveď alebo vzhľadom na okolnosti nie je možné, aby sa štátny zamestnanec obrátil na služobný úrad alebo na etického poradcu, štátny zamestnanec môže písomne požiadať o stanovisko Radu.
 • Štátny zamestnanec, ktorý má podozrenie o porušení etického kódexu v služobnom úrade, môže písomne oznámiť túto skutočnosť vedúcemu štátnemu zamestnancovi alebo generálnemu tajomníkovi služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“). Ak to nebráni posúdeniu oznámenia, vedúci štátny zamestnanec a generálny tajomník dbajú na ochranu identity oznamovateľa.
 • Štátny zamestnanec môže podozrenie písomne oznámiť aj Rade. Ak je písomné oznámenie predložené Rade, Rada vykoná dohľad podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe v nadväznosti na ustanovenie § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe.

Voči komu môže byť podnet podaný

Služobným úradom na účely podávania podnetov v zmysle zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe je:

 1. ministerstvo
 2. ostatný ústredný orgán štátnej správy,
 3. orgán miestnej štátnej správy
 4. iný orgán štátnej správy,
 5. organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
 6. Slovenská informačná služba,
 7. organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Služobným úradom je aj

 1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
 2. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
 3. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 4. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky,
 5. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 6. Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
 7. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a krajská prokuratúra,
 8. Kancelária verejného ochrancu práv,
 9. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky .

V akej forme podať podnet

Podnet sa podáva v listinnej forme a musí obsahovať vlastnoručný podpis oznamovateľa.

V prípade, ak oznamovateľ podal podnet v listinnej forme bez vlastnoručného podpisu, kancelária Rady pre štátnu službu ho vyzve, aby do piatich pracovných dní písomne potvrdil ním podaný podnet s vlastnoručným podpisom. Ak oznamovateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, rada sa podnetom zaoberať nebude.

Formulár na podávanie podnetov na porušenie princípov štátnej služby si môžete stiahnuť  TU.
Formulár na podávanie podnetov na porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca si môžete stiahnuť TU

Kto podnet vybavuje

Korešpondenčná adresa:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Rada pre štátnu službu
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Obsah podnetu

Z obsahu podnetu by malo byť zrejmé:

 • kto podnet podáva, 
 • akej veci sa týka, 
 • proti ktorému služobnému úradu smeruje,
 • čoho sa podávateľ podnetu domáha. 

V záujme urýchlenia preskúmavania podnetu Rada odporúča podávateľom podnetu doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má v danej veci k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
 
Ak podnet nemá predpísané náležitosti, Kancelária Rady vyzve podávateľa podnetu, aby tieto údaje doplnil. V prípade, že podávateľ podnetu nedoplní údaje, bez ktorých nie je možné vo vybavovaní podnetu pokračovať, Rada sa podnetom ďalej nebude zaoberať. O týchto následkoch Rada písomne poučí podávateľa podnetu. 
Ak obsah podania poukazuje na iné protiprávne konanie, Rada odstúpi takéto podanie na vybavenie vecne príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti Rada podávateľa podnetu bezodkladne písomne informuje.
 
O výsledkoch preskúmania podnetu je podávateľ podnetu vždy písomne upovedomený.
 
Anonymné podanie sa nepovažuje za podnet v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe.
V pôsobnosti Rady nie je poskytovanie právneho poradenstva, poskytovanie právne záväzných stanovísk, či výklad všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vzťah postupu Rady k iným nástrojom ochrany štátnych zamestnancov a občanov

(Usmernenie pre podávateľov podnetov)
 
Rada pre štátnu službu prešetruje podnety občanov alebo štátnych zamestnancov, ktoré sa týkajú porušenia princípov štátnej služby, obsiahnutých v článkoch 1 až 9 zákona o štátnej službe alebo porušenia Etického kódexu štátneho zamestnanca1.
 
Podanie podnetu na Radu je jedným z prostriedkov, ktoré môže štátny zamestnanec alebo občan využiť na ochranu svojich práv v štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo na nápravu nedostatkov v činnosti služobných úradov. Oproti počiatočnému obdobiu činnosti Rady sa zvyšuje počet prípadov, v ktorých štátni zamestnanci paralelne využívajú rôzne právne prostriedky a prípadom sa paralelne zaoberajú viaceré orgány. Cieľom tohto usmernenia je poskytnúť podávateľom podnetov informáciu, ako na takéto situácie Rada nahliada a ako bude postupovať, a zároveň odporučiť podávateľom podnetu vhodný postup.
 
V systéme štátnej správy existujú viaceré kontrolné mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť odstránenie nedostatkov a priniesť nápravu v činnosti orgánov štátnej správy. Niektoré z nich sa vzťahujú na činnosť orgánov štátnej správy všeobecne (napríklad zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/1996 z kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Iné sú zamerané len na oblasť výkonu štátnej služby,  napríklad sťažnosť štátneho zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby podľa § 116 zákona o štátnej službe alebo podnet občana alebo štátneho zamestnanca na porušenie princípov štátnej služby alebo Etického kódexu podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe.
 
Tieto predpisy nie sú navzájom prepojené a obsah podaní sa často vecne prekrýva. Aby sa zamedzilo rozporným alebo duplicitným výstupom a paralelným konaniam, je potrebné, aby sa kontrolné orgány koordinovali s cieľom čo najrýchlejšieho a najefektívnejšieho vyriešenia konkrétnej situácie.
 
Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej službe je Rada nezávislým koordinačným a monitorovacím orgánom na ochranu princípov štátnej služby. Proces vybavovania podnetov nie je zákonom o štátnej službe striktne formalizovaný, napríklad nie sú stanovené lehoty na ich vybavenie. Pokiaľ sa teda jedná o problematiku pokrytú zákonom o štátnej službe, prednosť má mať riešenie podľa osobitného kontrolného mechanizmu, napríklad vybavenie sťažnosti štátneho zamestnanca podľa § 116 zákona o štátnej službe, podanie námietky voči služobnému hodnoteniu podľa § 123 ods. 7 zákona o štátnej službe alebo sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Pôsobnosť Rady je voči týmto mechanizmom subsidiárna a vecne limitovaná len na ochranu princípov štátnej služby.
 
Rada odporúča v prípadoch, kedy je to relevantné, pred podaním podnetu využiť tieto mechanizmy. Ak ich štátny zamestnanec využije a zároveň podá podnet Rade, Rada preverí, či nedôjde k náprave v rámci služobného úradu a až následne posúdi, či napriek vybaveniu veci služobným úradom nedošlo k porušeniu princípov štátnej služby, resp. bude sa zaoberať len tými časťami podnetu, ktoré nie sú predmetom prebiehajúceho konania.
Je tiež vhodné, ak podávateľ podnetu na Radu k svojmu podaniu rovno priloží výsledok vybavenia predchádzajúceho podania.
 
Ak sa podávateľ podnetu zároveň obráti na iné orgány, ktoré sa môžu namietanou problematikou zaoberať v zmysle svojej kompetencie (napríklad Inšpektorát práce, Verejný ochranca práv, Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, NKÚ), je vhodné Radu informovať o výsledku, ak ním podávateľ podania už disponuje. Takáto informácia môže byť pre vybavenie podnetu Radou užitočná. Keďže však tieto orgány neriešia priamo problematiku štátnej služby, Rada bude vybavovať podnet v zmysle svojich kompetencií. Tam, kde to vzhľadom na povahu prípadu bude vhodné, bude Rada svoj postup s daným orgánom koordinovať.
 
V prípade, ak vybavenie podania alebo jeho časti podľa obsahu nepatrí do kompetencie Rady,  Rada so súhlasom podávateľa podnetu postúpi podanie alebo jeho časť príslušnému orgánu.
 
1 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 Z.z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca

Dátum poslednej aktualizácie: 10.04.2024 18928