Postup pri podávaní podnetov

Kto môže podať podnet

Podnet občana

Písomné podanie občana sa považuje za podnet v prípade ak

 • smeruje voči služobnému úradu v zmysle zákona o štátnej službe,
 • týka sa porušenia niektorého z princípov štátnej služby zo strany služobného úradu vo vzťahu k občanovi.
   

Podnet štátneho zamestnanca

Písomné podanie štátneho zamestnanca sa považuje za podnet ak
 • smeruje voči konkrétnemu služobnému úradu,
 • z jeho obsahu vyplýva, na porušenie ktorého princípu štátnej služby štátny zamestnanec upozorňuje,
 • štátny zamestnanec v podaní uvedie skutočnosti preukázateľné jemu dostupnými písomnými podkladmi,
 • alebo štátny zamestnanec vo veciach vykonávania štátnej služby ( ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva podľa zákona o štátnej službe, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov) využil možnosť podania sťažnosti podľa ustanovenia § 116 zákona o štátnej službe a s jej vybavením nebol spokojný.

Voči komu môže byť podnet podaný

Služobným úradom na účely podávania podnetov v zmysle zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe je:

 1. ministerstvo
 2. ostatný ústredný orgán štátnej správy,
 3. orgán miestnej štátnej správy
 4. iný orgán štátnej správy,
 5. organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky určená Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,
 6. Slovenská informačná služba,
 7. organizačná zložka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Služobným úradom je aj

 1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
 2. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
 3. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,
 4. Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky,
 5. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
 6. Špecializovaný trestný súd, krajský súd a okresný súd,
 7. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a krajská prokuratúra,
 8. Kancelária verejného ochrancu práv,
 9. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky .

V akej forme podať podnet

Podnet sa podáva v listinnej forme a musí obsahovať vlastnoručný podpis oznamovateľa.
V prípade, ak oznamovateľ podal podnet v listinnej forme bez vlastnoručného podpisu, sekretariát kancelárie Rady pre štátnu službu ho vyzve, aby do piatich pracovných dní písomne potvrdil ním podaný podnet s vlastnoručným podpisom. Ak oznamovateľ nesplní vyššie uvedenú povinnosť, rada sa podnetom zaoberať nebude.
Formulár na podávanie podnetov si môžete stiahnuť TU.

Kto podnet vybavuje

Rada pre štátnu službu, Hlavné námestie 8, 813 70  Bratislava.

Obsah podnetu

Z podnetu by malo byť zrejmé:

 • kto podnet podáva, 
 • akej veci sa týka, 
 • proti ktorému služobnému úradu smeruje,
 • čoho sa podávateľ podnetu domáha. 

V záujme urýchlenia preskúmavania podnetu rada odporúča podávateľom podnetu doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má v danej veci k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.
 
Ak podnet nemá predpísané náležitosti, rada vyzve podávateľa podnetu, aby tieto údaje doplnil. V prípade, že podávateľ podnetu nedoplní údaje, bez ktorých nie je možné vo vybavovaní podnetu pokračovať, rada sa podnetom ďalej nebude zaoberať. O týchto následkoch rada písomne poučí podávateľa podnetu. 
 
Ak obsah podania poukazuje na iné protiprávne konanie, rada odstúpi takéto podanie na vybavenie vecne príslušnému orgánu. O tejto skutočnosti rada podávateľa podnetu bezodkladne písomne informuje.
 
O výsledkoch preskúmania podnetu je podávateľ podnetu vždy písomne upovedomený.
 
Anonymné podanie sa nepovažuje za podnet v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona o štátnej službe.
 
V pôsobnosti rady nie je poskytovanie právneho poradenstva, poskytovanie právne záväzných stanovísk, či výklad všeobecne záväzných právnych predpisov.


Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2018 18928