Analýzy podnetov na webe Rady pre štátnu službu

  • 03.09.2020

V súvislosti s pôsobnosťou Rady pre štátnu službu (ďalej Rada) vykonávať dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca na Radu pre štátnu službu obracajú štátni zamestnanci alebo občania v situáciách, kedy majú podozrenie, že došlo k porušeniu týchto princípov alebo k porušeniu niektorých ustanovení Etického kódexu štátneho zamestnanca.
 
Aby Rada poskytla štátnym zamestnancom, ako aj služobným úradom, lepší prehľad o tom, ktoré situácie predstavujú, prípadne nepredstavujú porušenie princípov štátnej služby alebo Etického kódexu štátneho zamestnanca, zverejňuje na svojej webstránke analýzy podnetov, s ktorými sa členovia Rady stretli v praxi.
 
Analýza podnetov môže pomôcť štátnym zamestnancom alebo občanom ľahšie sa zorientovať  v problematike týkajúcej sa porušovania princípov štátnej služby alebo Etického kódexu, v problematike kompetencií Rady pre štátnu službu a tým aj v schopnosti posúdiť, či v situácii, v ktorej sa nachádzajú, je adekvátne obrátiť sa na Radu pre štátnu službu alebo na iný orgán štátnej moci. 
 
V neposlednom rade analýza podnetov môže pôsobiť aj ako nástroj prevencie a pomôcť služobným úradom v tom, aby sa nedopúšťali konania, ktoré Rada pre štátnu službu vyhodnotila ako porušenie princípov štátnej služby.
 
https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/analyzy-vybranych-podnetov/