Zasadnutie siete ENIP: Meranie kultúry integrity v štátnej službe

  • 24.08.2023

V dňoch 15. a 16. júna 2023 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie Európskej siete expertov na integritu (European Network of Integrity Practitioners, ENIP) zamerané na meranie kultúry integrity.

Medzi diskutované témy patrili poučenia zo Svetového fóra integrity a boja proti korupcii (Global Anti-Corruption & Integrity Forum) organizovaného Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, implementácia Odporúčaní OECD k verejnej integrite a Odporúčania OECD k zvládaniu konfliktu záujmov vo verejnej správe, ako aj stále populárnejšie využívanie súčasných technológií na boj proti korupcii a finančným podvodom.

Radu pre štátnu službu na zasadnutí zastupoval jej člen, Maroš Paulini, ktorý vo svojom príspevku predstavil výsledky dotazníkového prieskumu Rady zameraného na etiku a integritu v štátnej službe v Slovenskej republike. Jeho prezentáciu o slovenských skúsenostiach s etikou a jej meraním (v anglickom jazyku) si môžete stiahnuť tu.

Na webe Rady si tiež môžete stiahnuť článok Alaina Hoekstru a Kristien Verbraeken  o formalizme v internom ohlasovaní porušení etických a právnych noriem a jeho odstraňovaní (v holandskom a anglickom jazyku). Obaja vyššie menovaní pôsobia v Holandskom úrade na ochranu oznamovateľov (Huis voor Klokkenluiders) a na stretnutí vo Varšave viedli okrúhle stoly zamerané na podporu komunikácie integrity.