Zasadnutie pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii OECD

  • 16.11.2023

Rada pre štátnu službu sa zúčastnila v dňoch 5. - 8. novembra na zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), konkrétne na rokovaní pracovnej skupiny pre verejnú integritu a boj proti korupcii. Radu zastupoval jej člen Maroš Paulini.

Hlavnými témami zasadnutia bolo posilňovanie verejnej integrity pred nástupom a po nástupe do zamestnania, príprava na globálne fórum OECD o verejnej integrite a boji proti korupcii v roku 2024, ktoré bude spojené so zasadnutím pracovnej skupiny, či presadzovanie reforiem verejnej integrity prostredníctvom európskeho nástroja na podporu štrukturálnych reforiem. Spomenutý nástroj umožňuje verejným inštitúciám z členských štátov Európskej únie čerpať finančné prostriedky na transfer poznania a tvorbu reforiem.

Na zasadnutí sa tiež uskutočnili diskusie k prístupovému procesu krajín ako Rumunsko a Bulharsko do OECD.
 
V rámci programu pracovnej skupiny sa Rada prostredníctvom svojho člena podieľala na troch vystúpeniach, a to na tému účasti Slovenskej republiky na projekte Integrity review, konkrétne na výskumnej časti projektu zameranej na behaviorálne zásahy, ďalej na pripravovaných indikátoroch verejnej integrity OECD, do ktorých je zapojené aj Slovensko a napokon v rámci diskusie o zdieľaní dobrej praxe z oblasti whisleblowingu.