Výklad etického kódexu štátneho zamestnanca

  • 08.01.2020

Dôvera verejnosti v štát a jeho inštitúcie závisí do veľkej miery od štátnych zamestnancov, ktorí jeho inštitúcie reprezentujú. Okrem ich odborných kvalít je zárukou riadneho výkonu štátnej služby aj etické správanie.
 
Samotné etické správanie štátnych zamestnancov upravuje Etický kódex štátneho zamestnanca, účinný od prvého januára 2020.
 
Za účelom lepšej orientácie v ňom pripravila Rada pre štátnu službu Výklad etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý má slúžiť ako pomôcka pri čítaní a výklade kódexu a pravidiel v ňom obsiahnutých. Výklad je otvoreným dokumentom, ktorý sa bude priebežne dopĺňať a upresňovať s ohľadom na prax služobných úradov, Rady pre štátnu službu a súdov.
 
Stiahnuť si ho môžete tu (PDF)