Vyjadrenie Rady pre štátnu službu k výrokom p. Rašiho, ktoré zazneli na tlačovej konferencii dňa 3.2.2021 o vzniku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

  • 04.02.2021

Pôsobnosť Rady pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) je taxatívne vymedzená ustanovením § 14 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada v zmysle týchto kompetencií nemá oprávnenie skúmať a ani vyjadrovať sa k zákonnosti zrušenia Úradu vlády pre investície a informatizáciu a zriadenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Takéto stanovisko Rada poskytla ešte v septembri 2020 redaktorke Rádiožurnálu.

V súvislosti s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Rada riešila podnet konkrétneho štátneho zamestnanca týkajúci sa iba prechodu práv a povinností štátnych zamestnancov zo zrušeného Úradu vlády pre investície a informatizáciu na novo vzniknuté Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, v ktorom dospela k záveru, že v prípade tohto štátneho zamestnanca pri zmene jeho štátnozamestnaneckého pomeru bol zo strany služobného úradu porušený  princíp zákonnosti.

Rada konštatuje, že zrejme došlo k nepochopeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť štátnym zamestnancom pri výkone štátnej služby a služobným úradom v štátnozamestnaneckých vzťahoch konať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. Rada sa preto nezaoberala zákonnosťou vzniku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a nevydala stanovisko o jeho nezákonnosti.

Rada ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby naďalej bude nestranne dbať na dodržiavanie princípov štátnej služby. 

O vzniknutej situácii informovala tlačová agentúra TASR, viac sa dočítate v článku tu: https://www.teraz.sk/najnovsie/rada-pre-statnu-sluzbu-zakonnostou/525396-clanok.html