Vyhodnotenie dotazníkového zberu dát v oblasti vzdelávania v štátnej službe

  • 08.08.2023

Rada pre štátnu službu bola zriadená ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Jedným z princípov je princíp profesionality (čl. 6 zákona o štátnej službe), ktorý sa v praxi uplatňuje najmä dlhodobým profesionálnym rozvojom štátneho zamestnanca, podporou kariérneho rastu, pravidelným služobným hodnotením, právom a povinnosťou štátneho zamestnanca vzdelávať sa, ako aj povinnosťou služobného úradu vzdelávať štátneho zamestnanca za účelom dosiahnutia takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby.

Do agendy Rady pre štátnu službu patrí aj monitoring a s tým spojené vypracúvanie odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby. V tejto súvislosti Rada realizovala dotazníkový zber dát od štátnych zamestnancov k vzdelávaniu v štátnej službe v rámci všetkých 229 služobných úradov v SR. Funkčnosť týchto služobných úradov závisí od viac ako 34 000 štátnych zamestnancov. Účasť na zbere dát bola dobrovoľná, zaznamenali sme 6848 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje viac ako dvadsaťpercentnú účasť zo všetkých štátnych zamestnancov.

Výsledkom uvedeného dotazníkového zberu dát je za účelom zlepšenia prístupu a realizácie vzdelávania Radou spracovaných 26 odporúčaní adresovaných služobným úradom.

Detailné výsledky sú zverejnené na webstránke Rady.