Ustanovenie § 250b Zákonníka práce rozširujú úpravu domáckej práce na štátnych zamestnancov

  • 05.03.2021

V októbri 2020 predložila Rada pre štátnu službu v rámci medzirezortného pripomienkového konania stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pri príprave stanoviska a návrhov na zmeny alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby vychádzala Rada najmä z výkonu svojej činnosti a zistených problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s vybavovaním podnetov občanov a štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca.

Dňa 4. februára 2021 schválila Národná rada Slovenskej republiky predmetný návrh zákona, ktorého čl. X bod 2 upravuje § 171 zákona o štátnej službe tak, že ustanovenie § 250b Zákonníka práce sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, rozširujúc úpravu prítomnosti na pracovisku a domáckej práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu aj na štátnych zamestnancov.
 
Samotné stanovisko Rady je k dispozícii na jej webstránke:
/data/files/7629_stanovisko-rss-k-novele-zp.pdf