Usmernenie ÚV SR k uznávaniu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí

  • 05.01.2023

V lete 2022 realizovala Rada pre štátnu službu naprieč služobnými úradmi v Slovenskej republike prieskum týkajúci sa uznávania vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí u uchádzačov o štátnu službu. Rada zistila nejednotnosť praxe pri uznávaní vzdelania, a tiež nadužívanie postupu podľa § 38 ods. 14 šiestej vety zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o štátnej službe“), podľa ktorého má služobný úrad možnosť požadovať od uchádzača o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru v odôvodnených prípadoch rozhodnutie o uznaní vzdelania. Tým sa však sťažuje prístup uchádzačov so vzdelaním získaným v zahraničí do štátnej služby.

V nadväznosti na tieto zistenia, na základe upozornenia Rady, vypracovala Sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády Slovenskej republiky usmernenie k uznávaniu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní získanom v zahraničí a k preukazovaniu splnenia kvalifikačných predpokladov na účely prijatia do štátnej služby, ktorého cieľom je zjednotiť aplikačnú prax jednotlivých služobných úradov.

Usmernenie si môžete stiahnuť ako PDF tu.