Týždeň integrity OECD

  • 25.08.2023

V dňoch 23. až 26. mája 2023 sa člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini zúčastnil v Parížskom sídle OECD na stretnutí Pracovnej skupiny vyšších štátnych úradníkov venujúcich sa verejnej integrite (Working Party of of Senior Public Integrity Officials - SPIO), ktoré sa konalo v rámci Týždňa integrity.

Zúčastnil sa aj na zasadnutí  Skupiny blízkeho dialógu OECD pre správne pochopenie vplyvov na verejný sektor (OECD Trusted Dialogue Group on Getting Influence Right), ktorej cieľom je vytvorenie nástroja, ktorý by pomohol súkromným spoločnostiam zodpovedne komunikovať v otázkach tvorby politík s vládami a štátnymi inštitúciami.

V rámci Týždňa integrity sa uskutočnilo viacero podujatí pracovnej skupiny SPIO, v rámci ktorých si, okrem vyššie spomínanej Skupiny blízkeho dialógu OECD pre správne pochopenie vplyvov, pozornosť zaslúžilo stretnutie zamerané na praktické aspekty využívania technologických a analytických nástrojov na upevnenie integrity.

Ďalšou súčasťou Týždňa integrity bolo Svetové fórum integrity a boja proti korupcii (Global Anti-Corruption & Integrity Forum), ktoré pozostávalo z dvoch druhov stretnutí: na jednej strane sa konali plenárne zasadnutia na témy ako kvalita opatrení prijímaných štátmi na upevnenie integrity a boj proti korupcii, posilňovanie integrity v oblasti infraštruktúry, či podpora demokracie a boj proti negatívnym vplyvom zahraničných aktérov, na ktorých vystúpili aj predstavitelia ministerstva vnútra USA, kancelárie prezidenta Litvy, OECD či Microsoftu.

Na strane druhej prebiehali panely so zástupcami tretích strán, ktorí sú odborníkmi na diskutované témy (knowledge partners), v rámci ktorých sa diskutovalo okrem iného o výskumnom projekte skúmajúcom efektivitu nástrojov na boj proti narušeniam integrity, o vývoji systémov na efektívne nahlasovanie nekalých praktík, ako aj o podpore a reálnych výsledkoch v dosahovaní transparentnosti na Ukrajine, či už počas súčasnej obrannej vojny alebo pri očakávanej povojnovej obnove krajiny. V rámci panelov vystúpili aj zástupcovia národných organizácií na boj proti korupcii z Francúzska, Talianska či Severného Macedónska a viacerí predstavitelia protikorupčných inštitúcií Ukrajiny.

Dňa 8. augusta 2023 potvrdila skupina SPIO Maroša Pauliniho vo funkcii člena predsedníctva na roky 2023 a 2024.