Stretnutie s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky

  • 19.05.2023

Na základe žiadosti Ministerstva vnútra Českej republiky sa v dňoch 16. a 17. mája 2023 členovia Rady pre štátnu službu (ďalej len „Rada“) stretli s delegáciou Ministerstva vnútra Českej republiky, ktorú zastupovali PhDr. Jindřich Fryč, najvyšší štátny tajomník Ministerstva vnútra ČR, Mgr. Martina Postupová, personálna riaditeľka sekcie pre štátnu službu, a Mgr. Zuzana Brücknerová, riaditeľka odboru štátnej služby.

V reáliách Českej republiky patria otázky súvisiace so štátnou službou do kompetencie ministerstva vnútra, počas rokovania však česká strana odprezentovala ambície prevodu pod Úrad vlády Českej republiky s tým, že aj v ich prípade Európska únia požaduje vytvorenie podobného nezávislého orgánu vykonávajúceho dohľad nad princípmi štátnej služby.

Počas stretnutia sa diskutovalo najmä o oblastiach, ktorým sa Rada v poslednej dobe intenzívnejšie venovala, resp. ktoré sú aktuálne pre štátnu službu v Slovenskej republike v súčasnosti: výberové konania, služobné hodnotenie, etika štátnych zamestnancov a zber dát, ale aj súčasné trendy a ambície v štátnej službe, dichtómia jej politizácie verzus profesionalizácia, ale aj pripravované novelizácie zákona o štátnej službe. Obe strany otvorili tiež problematiku financovania  vlastných aparátov.

Rada na rokovanie prizvala JUDr. Zuzanu Dzurendovú, generálnu riaditeľku sekcie štátnej služby a verejnej služby úradu vlády a Mgr. Moniku Krajčírovú, riaditeľku odboru štátnej služby, ktoré ako zástupkyne gestora zákona o štátnej službe prispeli vecnou diskusiou k (jeho účel a funkcionality).

V rámci diskusie zúčastnené strany konštatovali, že štátna služba v obidvoch krajinách sa stretáva s podobnými problémami, najmä čo sa týka profesionalizácie štátnej služby a zatraktívnenia štátnej služby.
 
Najvyšší štátny tajomník Ministerstva vnútra ČR Rade navrhol, aby sa zaviedla pravidelnosť vzájomných rokovaní. Predseda Rady tento návrh podporil, vzhľadom na veľký prínos pri výmene vzájomných skúseností a zároveň východiskovú blízkosť obidvoch štátnych služieb. Tiež sa dohodli o vzájomnej účasti na konferenciách so zameraním na konkrétne témy, ako napr. služobné hodnotenie, etika a ďalšie.