Stretnutie na Ministerstve vnútra Českej republiky

  • 08.11.2023

V dňoch 26. a 27. októbra sa v Prahe uskutočnilo pracovné stretnutie členov Rady pre štátnu službu, ktorú zastupovali jej predseda Pavol Tkáč a členovia Anna Ištoková, Marián Török a Renata Roszbeck, s predstaviteľmi Ministerstva vnútra Českej republiky zastúpenými najvyšším štátnym tajomníkom MV Jindřichom Fryčom, personálnou riaditeľkou sekcie pre štátnu službu Martinou Postupovou, riaditeľkou odboru štátnej služby Zuzanou Brücknerovou a Alenou Svobodovou z odboru systemizácie a konaní vo veciach štátnej služby.

Hlavnými témami stretnutia boli oblasti, v ktorých sa môžu krajiny navzájom inšpirovať transparentnými a inovatívnymi riešeniami spoza druhej strany hraníc: vznik, zmena a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru v praxi, služobné hodnotenie a profesionalizácia štátnej služby – inštitút úradníckej skúšky a vzdelávanie štátnych zamestnancov. Jednou z najviac diskutovaných oblasti bol práve inštitút úradníckej skúšky, ktorá v zmysle zákona stanovuje povinnosť štátneho zamestnanca úspešne ju do jedného roka od nástupu na výkon štátnej služby absolvovať pre každý odbor služby, na ktorého výkon bol na služobnom úrade zaradený alebo vymenovaný. Českí kolegovia taktiež informovali členov Rady o pripravovanej novele zákona o štátnej službe v Českej republike a očakávaných zmenách, ktoré prinesie.

Pracovné stretnutie nadviazalo na úspešnú spoluprácu Rady a MV ČR, ktorá prebieha už niekoľko rokov, a v rámci ktorej od roku 2019, napriek pandémii, išlo už o tretie tematické bilaterálne stretnutie, ktoré bolo opäť príležitosťou na výmenu skúseností a dobrých praktík medzi odborníkmi z oboch krajín s cieľom prispieť k rozvoju a modernizácii štátnej služby

.