Stav štátnej služby: prezentácia pre analytické útvary

  • 31.07.2019

Rada pre štátnu službu prezentovala hlavné zistenia zo Správy o stave a vývoji štátnej služby a štúdie Etika v štátnej službe pre analytické útvary ústredných orgánov štátnej správy.

Zistenia Správy o stave štátnej služby  sa opierajú o anonymné odpovede na dotazník, ktoré poskytli štátni zamestnanci a informácie od služobných úradov. Počet respondentov presiahol 6200, čo predstavuje 16 percent všetkých štátnych zamestnancov.

Za najzávažnejší problém v štátnej správe označili respondenti jej politizáciu a nestabilitu (56 %),  slabú dôveru verejnosti (41 %) a nedostatok motivácie (40 %).
Problematickým bodom sa tiež ukázal byť nedostatok odborných informácií o trendoch a zahraničnej praxi v oblastiach, ktorým sa štátni zamestnanci venujú, ako aj výmena informácií medzi služobnými úradmi a v ich rámci.

Správa otvára aj otázku motivácie: ukázala, že štátni zamestnanci sú do veľkej miery motivovaní vnútornými faktormi, najmä zmysluplnosťou práce a využívaním svojho know-how. Vonkajšie faktory, ocenenie zo strany nadriadených či finančné ohodnotenie, zaostávajú.
Štúdia Etika v štátnej službe vychádza z anonymných odpovedí vyše 5800 respondentov, teda viac ako 15 percent všetkých štátnych zamestnancov. Výskum ukázal, že iba jedna tretina štátnych zamestnancov má všetky informácie o tom, ako postupovať, pokiaľ majú podozrenie ja neetické správanie.

„Etické konanie je motivované najmä etickým správaním nadriadených, kultúrou dodržiavania etických zásad v celej spoločnosti, etickým správaním kolegov a ochranou nahlasovateľov neetického a nezákonného konania,“ priblížila hlavné motivátory Daniela Zemanovičová z Rady.

Po prezentácii nasledovala diskusia o možnostiach spolupráce rady s analytickými jednotkami.
 
Správa o stave a vývoji štátnej služby je k dispozícii na stiahnutie tu: https://radaprestatnusluzbu.vlada.gov.sk/sprava-o-stave-a-vyvoji-statnej-sluzby/.
Štúdiu o etike si môžete stiahnuť v sekcii Odborné štúdie:
/data/files/7231_etika-v-statnej-sluzbe.PDF

 

Fotogaléria