Stanovisko Rady k návrhu novely Zákonníka práce

  • 22.10.2020

Rada pre štátnu službu predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dotknuté ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú aj na štátnych zamestnancov a ich zmena by mala dopad aj na oblasť výkonu štátnej služby. Pri vypracovaní stanoviska a návrhov na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby Rada pre štátnu službu vychádzala najmä z výkonu svojej činnosti a zistení problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s vybavovaním písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca.
 
Samotné stanovisko nájdete na webe Rady v sekcii Legislatíva:
/data/files/7629_stanovisko-rss-k-novele-zp.pdf