Správa GRECO pozitívne hodnotí prípravu Etického kódexu

  • 05.09.2019

Skupina štátov proti korupcii (GRECO) vydala v rámci piateho hodnotiaceho kola nové odporúčania pre Slovenskú republiku. Organizácia GRECO bolo založená v roku 1999 Radou Európy s cieľom monitorovať dodržiavanie protikorupčných noriem organizácie štátmi. Cieľom GRECO je zlepšiť schopnosť svojich členov bojovať proti korupcii monitorovaním ich súladu s protikorupčnými normami Rady Európy prostredníctvom dynamického procesu vzájomného hodnotenia. V správe z piateho hodnotiaceho kola je pozitívne hodnotený Radou pripravovaný Etický kódex štátneho zamestnanca. V bode 66. sa uvádza „Príprava etického kódexu pre štátnych zamestnancov, ktorý je doplnený konkrétnymi príkladmi správania sa je vítaným vývojom.“
 
Celé znenie správy v anglickom jazyku nájdete na: https://rm.coe.int/grecoeval5rep-2018-9-final-eng-slovakrep-public/168096d061.