Slovenské inovatívne politiky v štátnej službe

  • 25.05.2022

V dňoch 18.-20. mája sa v Paríži uskutočnilo stretnutie siete škôl vzdelávajúcich úradníkov DISPA. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnil Maroš Paulini, člen Rady pre štátnu službu. Keďže témou stretnutí bola príprava úradníkov, zvyšovanie efektivity politík pomocou behaviorálnej psychológie, odzneli aj skúsenosti z členských krajín. Za Slovensko Maroš Paulini prezentoval projekty Ústavu verejnej politiky UK zamerané na behaviorálne intervencie. Nosnou otázkou diskusie o behaviorálnych zásahoch v rámci verejnej správy bolo aj to, ako túto tému dostať do povedomia úradníkov a vzdelávať ich v jej využívaní. Svoje skúsenosti prezentovala výkonná poradkyňa ministra, pani Mariam Chammatová, PhD., ktorá vo Francúzsku založila a vedie prvú behaviorálnu jednotku v rámci štátnej správy, ako aj hlavná behaviorálna vedkyňa OECD Chiara Varazzani, PhD.

Okrem behaviorálnych intervencií bolo druhou témou stretnutia využitie psychologického profilovania pri nábore a vzdelávaní vysokých štátnych zamestnancov. Maroš Paulini zároveň spoluviedol pracovnú skupinu v rámci štvrtkového seminára a bol zvolený za spravodajcu skupiny.