Rada zistila porušenie viacerých princípov štátnej služby v súvislosti v organizačnými zmenami

  • 21.02.2019

Na základe podnetu štátneho zamestnanca Rada pre štátnu službu preverovala podozrenie z porušenia viacerých princípov štátnej služby pri organizačnej zmene na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podľa zistení Rady služobný úrad štátnych zamestnancov oboznámil s dodatkom k organizačnému poriadku v piatok poobede v čase, kedy už podľa pravidiel pružného pracovného času štátni zamestnanci neboli povinní byť na pracovisku, pričom účinnosť organizačnej zmeny nastala v nasledujúci pondelok. Štátnym zamestnancom, ktorých sa organizačná zmena dotkla, boli dodatky k služobným zmluvám predkladané na podpis až po nadobudnutí jej účinnosti. Organizačná zmena nebola v dostatočnom časovom predstihu prerokovaná s príslušným odborovým orgánom.

Rada zistila porušenie princípu zákonnosti, profesionality a efektívneho riadenia. Viac o rozbore prípadu sa dočítate v časti Podnety / Analýzy vybraných podnetov na našej internetovej stránke.

Rada v súlade so zákonom odporučila služobnému úradu prijať nápravné opatrenia (preškolenie zamestnancov zúčastnených na príprave, realizácii a komunikácii organizačných zmien v služobnom úrade, vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancom, ktorí pripravili a realizovali predmetnú organizačnú zmenu a zohľadnenie porušenia v ich služobnom hodnotení) a  tiež bezodkladne informovala Úrad vlády SR.

Služobný úrad rade oznámil, že jej zistenia vzal na vedomie, oboznámil dotknutých štátnych zamestnancov so zákonnými postupmi prípravy, realizácie a komunikácie organizačných zmien a pripravil metodické usmernenie k vykonávaniu organizačných zmien, s ktorým budú vedúci štátni zamestnanci oboznámení na porade vedenia služobného úradu.

Prijaté opatrenia Rada nepovažuje za postačujúce, nakoľko neriešia identifikované porušenie princípov štátnej služby. Rada preto o tejto skutočnosti upovedomila Úrad vlády SR.