Rada pripravuje odbornú štúdiu zameranú na tvorbu vízií na služobných úradoch

  • 07.03.2022

Z dotazníkového prieskumu, ktorý realizovala Rada pre štátnu službu medzi štátnymi zamestnancami v roku 2019 vyplynulo, že víziu, ktorá by vymedzovala predstavu o budúcom smerovaní a postavení inštitúcie, mali zverejnenú služobné úrady iba jednej tretiny respondentov. Zatiaľ čo 13 % respondentov uviedlo, že ich služobný úrad má víziu, ktorá nie je zverejnená a podľa 12 % respondentov ich služobný úrad víziu nemá, až 41 % štátnych zamestnancov na otázku o existencii a zverejnení vízie nevedelo odpovedať.

Rada pre štátnu službu preto v súčasnosti pripravuje odbornú štúdiu zameranú na tvorbu vízií na služobných úradoch. V rámci jej prípravy bol na prelome rokov 2021 a 2022 člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini prizvaný konzultovať tvorbu vízie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Na počiatku samotného procesu prípravy vízie stálo naformulovanie predstáv užšieho vedenia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktoré následne pripomienkovali riaditelia jednotlivých odborov. Hlavným nástrojom na publikáciu predmetnej vízie je webstránka úradu, fyzicky však bude umiestnená aj v kanceláriách riaditeľov odborov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Samotná vízia Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pozostáva z dvoch častí. Prvá definuje, akým smerom sa chce úrad posunúť, ako chce vystupovať vo vzťahu k tvorcom duševného vlastníctva, k vlastným zamestnancom a k zahraničným partnerom a ako chce byť týmito stranami vnímaný. Druhá časť pomenúva nástroje, ktoré k dosiahnutiu týchto cieľov využíva. Úrad priemyselného vlastníctva zároveň deklaroval, že bude dôsledne dbať na prenesenie jednotlivých bodov vízie do praxe.