Rada pre štátnu službu participuje na projekte OECD zameranom na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku

  • 16.02.2021

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru prevencie korupcie zastrešuje projekt OECD zameraný na zlepšenie integrity vo verejnej správe na Slovensku. V súčasnosti experti z OECD na základe online stretnutí so slovenskými partnermi robia prehľad o aktuálnej situácii na Slovensku v oblasti etiky, etických kódexov, konfliktu záujmov, zverejňovaniu majetkových priznaní, kultúre otvorenosti a ochrany oznamovateľov s cieľom identifikovanie nedostatkov, ktoré budú východiskom pre prípravu návrhu opatrení na zlepšenie situácie na Slovensku.
 
Kľúčovým partnerom pre oblasť etiky v štátnej službe je Rada pre štátnu službu. Jej členky, Zuzana Šabová a Daniela Zemanovičová, dňa 3. februára prezentovali doterajšie aktivity Rady pre štátnu službu na zlepšenie etiky v štátnej službe. Predstavili prípravu a uplatňovanie Etického kódexu štátneho zamestnanca, výklad k nemu, dilemy a dopyty služobných úradov aj štátnych zamestnancov a realizáciu tréningov. Navrhli tiež oblasti, v ktorých by experti OECD na základe medzinárodných skúseností a dobrej praxe v členských krajinách mohli Slovensku pomôcť – najmä vytvorenie online modulu pre etické vzdelávanie, zdieľanie etických dilem a prípadových štúdií v štátnej službe, podpora etického líderstva, testovanie integrity vo výberových konaniach a zapracovanie etiky do ostatných oblastí riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe.