Rada navrhuje doplnenie zákona o štátnej službe v súvislosti s domáckou prácou a teleprácou

  • 07.08.2020

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu na jar 2020 bol v apríli novelizovaný Zákonník práce. Okrem iného v ňom pribudol § 250b, ktorý dočasne modifikuje niektoré ustanovenia pre prípad mimoriadnych okolností, okrem iného s cieľom chrániť verejné zdravie a predchádzať vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Medzi takto modifikované ustanovenia patrí aj § 52, ktorý upravuje domácku prácu a teleprácu a ktorý sa podľa § 171 zákona o štátnej službe delegovane aplikuje aj na štátnozamestnanecké vzťahy. Podľa názoru Rady v zmysle § 250b Zákonníka práce sa teda za mimoriadnych okolností ustanovenie o domáckej práci a telepráci v modifikovanom znení delegovane použije aj na štátnozamestnanecké vzťahy.

Z podnetov štátnych zamestnancov, z komunikácie s Republikovou radou Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (RC SLOVES), ako aj Úradom vlády SR vyplynulo, že medzi štátnymi zamestnancami a služobnými úradmi existujú pochybnosti o tom, či sa právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti podľa § 250b Zákonníka práce vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, keďže explicitné prepojenie § 171 zákona o štátnej službe naň absentuje.

V nadväznosti na tento stav neistoty a berúc do úvahy názor Rady, podľa ktorého zo znenia právnych predpisov jednoznačne vyplýva platnosť úpravy domáckej práce a telepráce pre štátnozamestnanecké pomery, predložila Rada Úradu vlády SR, ako aj výboru NR SR pre sociálne veci, aby bolo ustanovenie § 250b Zákonníka práce doplnené medzi ustanovenia explicitne vymenované v § 171 zákona o štátnej službe.

Navrhovaná zmena prispeje k zjednodušeniu a zjednoteniu úpravy domáckej práce a telepráce pre všetkých zamestnancov (aj) štátnych orgánov a k zlepšeniu ochrany verejného zdravia.