Prípad na zamyslenie - riešenie

  • 01.10.2018

V našom prvom newsletteri sme pre vás pripravili príklad na zamyslenie. Veľmi sme sa potešili záujmu štátnych zamestnancov zamýšľať sa nad etickými otázkami. Keďže sme dostali viacero zaujímavých postrehov k riešeniu prípadu, radi by sme k nim v najbližších dňoch na našej webstránke, v časti Newsletter, otvorili diskusiu.
 
Prípad na zamyslenie
Predstavte si, že ste vedúci štátny zamestnanec na ekonomicko-správnom odbore ministerstva. Podnikateľ, ktorý je dodávateľom počítačového vybavenia pre ministerstvo, Vám ponúkol počítač zadarmo na osobné využívanie. Postupne sa z vás stali priatelia. Veľa pracovných úloh vybavujete aj doma, preto by počítač bol pre Vás veľkou pomocou, zároveň by sa Vám hodil na vybavovanie úloh súvisiacich so štúdiom na univerzite. Priateľ (dodávateľ) Vás ubezpečil, že počítač je už zastaraný, a preto si ho môžete ponechať na neobmedzenú dobu. Ponuku prijmete. Za 4 mesiace sa obnovuje zmluva s dodávateľom počítačového vybavenia pre Vaše ministerstvo. Ako zvyčajne budete členom komisie, ktorá rozhodne o víťazovi výberového konania.
 
Konflikt záujmov - vysvetlenie
Ponuku dostať počítač by ste nemali prijať. Na jednej strane získate v súvislosti s vašim služobným postavením osobnú výhodu (počítač) a na druhej strane máte ako člen výberovej komisie hájiť verejný záujem a konať nestranne.
Ste teda v reálnom a vážnom konflikte záujmov a to z týchto dôvodov:

  • keďže daný podnikateľ už dnes dodáva služby pre vaše ministerstvo, môžete dôvodne predpokladať, že sa bude uchádzať o dodávky aj v nasledujúcom období
  • máte vedomosť o chystanej súťaži na poskytovanie daných služieb a vy zvyknete byť členom výberovej komisie ako aj o vašej pravidelnej účasti vo výberovej komisii.
Navyše situácia, v ktorej by ste sa ocitli bude problematická aj z toho pohľadu, že bude vyvolávať zdanie, že nebudete nestranne hájiť verejný záujem, ale budete ovplyvnený vašim osobným prospechom, čo znižuje dôveru verejnosti v profesionálny, nestranný výkon štátnej služby.
Konfliktu záujmov je potrebné predchádzať a teda ponuku na počítač máte odmietnuť.

Pokiaľ ide o priateľské väzby, je potrebné zvážiť ich intenzitu a podľa toho posúdiť, či sú spôsobilé ovplyvniť vašu schopnosť rozhodovať vo výberovej komisii objektívne a nestranne alebo či môžu vyvolávať zdanie o vašej neschopnosti rozhodovať objektívne a nestranne.
Je dôležité, aby služobné úrady by mali a zverejnili pravidlá ako pri konflikte záujmov budú postupovať.