Prijatie Rady pre štátnu službu prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

  • 28.08.2023

Dňa 23. augusta 2023 absolvovali členky a členovia Rady pracovné stretnutie s prezidentkou Slovenskej republiky. Témou rokovania bola Správa o stave a vývoji štátnej služby za rok 2022 (ďalej len „Správa“), ktorú Rada pre štátnu službu predložila do NR SR. Nakoľko gestorský výbor parlamentu nebol v termíne určenom na prerokovanie Správy uznášaniaschopný, Správa ostala neprerokovaná.

Počas stretnutia členky a členovia Rady upriamili pozornosť prezidentky na závažné zistenia týkajúce sa viacerých ministerstiev, ktoré v rámci zamestnávania štátnych zamestnancov v neúmernej miere uprednostňovali inštitút dohôd mimo pracovného pomeru. V tejto súvislosti upozornili aj na systémový problém spočívajúci v tom, že v štátnej službe nie je realizovaná cielená a riadená politika ľudských zdrojov. Služobné úrady často nemôžu dosiahnuť 100 % obsadenosť systemizovaných miest, nakoľko im to zdroje zo štátneho rozpočtu na mzdy a platy neumožňujú. V takýchto prípadoch je možné buď udržať podstav, alebo sa zákonným spôsobom postarať o ďalšie zníženie stavu. Naviac, ak služobný úrad nezaznamená fluktuáciu zamestnancov, má veľký problém sa do rozpočtových limitov vtesnať, nakoľko vládny návrh rozpočtu na ďalší rok nepočíta napr. ani s každoročným navyšovaním platovej tarify za každý rok praxe o 1 %.

Prezidentku taktiež informovali o tom, ako je so zisteniami Rady o porušení princípov štátnej služby zo strany služobných úradov nakladané, do akej miery služobné úrady prijímajú Radou odporúčané nápravné opatrenia a o tom, že niektoré služobné úrady na návrhy opatrení vôbec nereagujú a k žiadnej náprave protizákonného stavu z ich strany nedochádza. V tejto súvislosti poukázali na postavenie Rady a na skutočnosť, že napriek tomu, že Rada má v zmysle zákona o štátnej službe vykonávať dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby, ten istý zákon jej súčasne nepriznáva žiadnu kompetenciu na to, aby mohla od služobných úradov realizáciu nápravných opatrení vyžadovať. Radou navrhované nápravné opatrenia majú pre služobné úrady iba odporúčací charakter.

Prezidentka SR ocenila aktívnu činnosť Rady a aj aktivity zamerané na budovanie kvalitnej štátnej služby a zároveň vyzdvihla skutočnosť, že sa Rada usiluje o skvalitňovanie štátnej služby a posilňovanie jej etickosti.