Prerokovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2023

  • 10.06.2024

Dňa 10.6.2024 bola v poradí už 6. Správa o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku prerokovaná vo Výbore Národnej rady SR pre sociálne veci. Na rokovaní sa zúčastnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková. V úvode predseda Rady oboznámil poslancov so štruktúrou Správy, ktorá pozostávala so základných údajov o štátnej službe, profesionalizácii štátnej služby a nástrojoch na jej dosiahnutie a činnosti Rady pre štátnu službu. Predseda ku každej časti odprezentoval najdôležitejšie body Správy. Zároveň vyzdvihol spoluprácu s akademickou obcou, ktorú Rada realizuje prostredníctvom uzatvorených memoránd, ale aj dôležitosť výmeny dobrej praxe a blízkej spolupráce s najvyšším štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra Českej republiky a Sekciou štátnej služby na Ministerstve vnútra ČR.  

Po uvedení Správy predsedom, nasledovala živa diskusia s poslankyňami a poslancami predmetného výboru. Diskusia sa zamerala na zákon o štátnej službe a z neho vyplývajúce postavenie a právomoci Rady, ale aj napr. na inštitút služobného hodnotenia ako dôležitého nástroja riadenia ľudských zdrojov. Služobné hodnotenie je zároveň téma, ktorej Rada venuje osobitný zreteľ aj prostredníctvom webinárov. V závere sa predseda Rady poďakoval za spoluprácu členom výboru, keďže jeho funkčné obdobie končí v decembri.

Správu je možné stiahnuť si na webe Rady: Správa o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2023.