Prerokovanie Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020

  • 23.06.2021

Rada pre štátnu službu dňa 14.6.2021 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020 na rokovanie Výboru NR SR pre sociálne veci. Na rokovaní sa zúčastnil predseda Rady pre štátnu službu, JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu, Mgr. Anna Ištoková. V úvode svojho vystúpenia predseda Rady oboznámil prítomných poslancov s hlavnými bodmi Správy, pričom sa zameral najmä na niektoré konkrétne zistenia, ktoré vyplynuli z dotazníkového prieskumu uskutočneného Radou pre štátnu službu. V rozprave zo strany poslancov rezonovali najmä otázky týkajúce sa prijímania legislatívnych zmien zákona o štátnej službe v skrátenom legislatívnom konaní, legislatívnych zmien realizovaných  na základe poslaneckých návrhov a s tým súvisiacou možnou politizáciou štátnej služby.

Rada pre štátnu službu v tejto súvislosti uvítala záujem niektorých poslancov o individuálne stretnutie s Radou pre štátnu službu za účelom diskusie týkajúcej sa aplikácie zákona o štátnej službe v praxi a jeho prípadných legislatívnych zmien podporujúcich zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby na Slovensku.

Správu je možné stiahnuť si na webe Rady:
 Správa o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku za rok 2020