Predseda Rady pre štátnu službu sa zúčastnil na prvom zasadnutí Rady vlády pre Plán obnovy

  • 08.03.2022

Dňa 28. januára 2022 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Rada vlády“). Zasadnutie viedol predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, Radu pre štátnu službu zastupoval jej predseda Pavol Tkáč.
 
Prvým bodom programu bolo schválenie rokovacieho poriadku Rady vlády. Po viacerých pripomienkach jednotlivých členov Rady vlády vznesených v rámci diskusie a po ich následnom zapracovaní do rokovacieho poriadku bol tento formou uznesenia schválený.
 
Druhý bod programu sa týkal implementácie plánu obnovy a priorít na rok 2022. Tajomníčka Rady vlády v rámci prezentácie zhrnula základné body fungovania implementácie plánu obnovy, predstavila implementačnú štruktúru plánu obnovy, vzťahy medzi vykonávateľmi a prijímateľmi, ako aj ďalšie súvisiace vzťahy a princípy implementácie plánu obnovy.
 
Z pohľadu štátnej služby bolo dôležitým výstupom dohodnutie stretnutia Rady pre štátnu službu s predsedom vlády, na ktorom mu členovia Rady pre štátnu službu predstavia návrhy riešení na zlepšenie fungovania štátnej služby v Slovenskej republike. Na ich príprave Rada pre štátnu službu v súčasnosti aktívne pracuje.