Prednášky na Fakulte verejnej správy UPJŠ

  • 20.11.2019

Na základe Memoranda o spolupráci v oblasti štátnej služby medzi Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Radou pre štátnu službu sa 11. novembra 2019 na FVS UPJŠ uskutočnili dve prednášky, na ktorých vystúpili členovia Rady pre štátnu službu Ing. Ľuboš Pastor a Mgr. Anna Ištoková spolu so zamestnancami Kancelárie Rady pre štátnu službu Mgr. Mariánom Uvírom a Mgr. Alexandrom Rácom.
 
V prvej prednáške v rámci predmetu Správne právo vystúpil Ing. Pastor, ktorý svoju časť zameral na vývoj zákona o štátnej službe a na svoje osobné skúsenosti z pôsobenia v štátnej službe. Na túto časť prednášky nadviazal Mgr. Uvíra, ktorý poslucháčom priblížil problematiku princípov zákona o štátnej službe, riešenie vybraných podnetov v oblasti podozrenia z porušenia princípov zákona o štátnej službe a ciele Rady.
 
V druhej prednáške nazvanej Pracovnoprávne vzťahy vo verejnej správe pred poslucháčov predstúpili Mgr. Ištoková a Mgr. Rác, ktorí sa venovali jednotlivým oblastiam a špecifikám zákona o štátnej službe. Mgr. Ištoková poslucháčom priblížila problematiku podmienok prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru, porovnanie služobnej zmluvy s pracovnou zmluvou, práva a povinnosti štátnych zamestnancov či zmeny štátnozamestnaneckého pomeru verzus organizačné zmeny. Na záver Mgr. Rác popísal priebeh výberových konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest a spôsoby ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru.

 

Fotogaléria