Prednáška pre študentky Ekonomiky a manažmentu verejnej správy

  • 31.03.2021

V utorok, 30. marca 2021, uskutočnili predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková v rámci predmetu verejného manažmentu prednášku na tému Systém štátnej služby v Slovenskej republike pre študentky  3. ročníka študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Prednáška bola zameraná najmä na princípy štátnej služby, postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu a s tým súvisiaci prehľad podnetov, ktoré boli Rade doručené za predchádzajúce roky. Nadväzujúc na prednášku sa konala diskusia, kde študentky prejavili aktívny záujem o danú tému a v rámci ktorej prezentovali svoje názory na základe svojich doteraz získaných vedomostí. Prednáška sa konala na základe Memoranda o spolupráci uzavretého medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.