Prednáška o etike a motivácii na porade prednostov okresných úradov

  • 23.11.2022

V dňoch 21. a 22. novembra 2022 sa v účelovom zariadení NR SR Častá – Papiernička uskutočnila porada prednostov okresných úradov. S príspevkom o etike a motivácii štátnych zamestnancov (a jej implikácii pre okresné úrady) na ňom v prvý deň vystúpili člen Rady pre štátnu službu Maroš Paulini so zamestnancom kancelárie Rady Martinom Firákom.

Prednostom vo svojom vstupe predstavili nové zistenia v oblasti etiky a motivácie spolu s možnosťou ich využitia na zvýšenie kvality pracovného prostredia a výkonu štátnych zamestnancov. Tiež ich oboznámili s výsledkami dotazníkového prieskumu, ktorý uskutočnila Rada v lete 2022 a s prepojeniami medzi hodnotovým správaním a motiváciou.

V diskusii prednostovia prejavili záujem o zistenia Rady. Zdôraznili ochotu riešiť etické problémy v úradoch, významne by im však pri tom pomohla prítomnosť etických poradcov alebo mediátorov. Pri riadení ľudských zdrojov by uvítali podporu ministerstva vnútra.

Samotnú prezentáciu Rady si môžete stiahnuť tu.