Prednáška na Ekonomickej fakulte TUKE

  • 02.12.2020

Dňa 1. decembra predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady Mgr. Anna Ištoková zrealizovali prednášku pre 1. ročník študijného programu Ekonomika a manažment verejnej správy Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Témou prednášky bol Systém štátnej služby v Slovenskej republiky so zameraním na prezentáciu princípov štátnej služby, postavenie a kompetencie Rady pre štátnu službu. V rámci diskusie študenti prejavili záujem o tému a pýtali sa na podnety, ktorými sa Rada pre štátnu službu zaoberá, ale aj na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest, a podobne. Prednáška sa konala na základe uzavretého memoranda o spolupráci medzi Radou pre štátnu službu a Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.