Predloženie Správy o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018 do Národnej rady SR

  • 02.05.2019

Rada dňa 24.4.2019 predložila Správu o stave a vývoji štátnej služby Výboru NR SR pre sociálne veci.

Radi by sme týmto poďakovali za cenné rady a komentáre pri zbere a vyhodnocovaní dát doc. Ing. Miriam Šebovej, PhD. z Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach a doc. Mgr. Kataríne Staroňovej, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Poďakovanie patrí aj bývalému kolegovi Ctiborovi Košťálovi a všetkým štátnym zamestnancom a služobným úradom, ktorí poskytnutím svojich názorov, podkladov a informácií  umožnili spracovanie tejto správy.