Pracovné stretnutie Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR

  • 26.02.2021

Dňa 25. februára 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Rady pre štátnu službu s vedúcim Úradu vlády SR, na ktorom diskutovali o ďalšom smerovaní a vývoji štátnej služby na Slovensku. Zaoberali sa najmä témami ako je príprava novej koncepcie odmeňovania štátnych zamestnancov, zhodnotili súčasnú situáciu v miestnej štátnej správe, konkrétne na okresných úradoch a v neposlednom rade prediskutovali existujúci stav zavádzania a následného využívania centrálneho informačného systému v praxi. V závere sa obidve strany  zhodli na tom, že spolupráca spočívajúca vo vzájomnom zdieľaní relevantných informácií a poznatkov v oblasti štátnej služby získaných v rámci svojich kompetencií môže prispieť  k zlepšovaniu štátnej služby na Slovensku.