Pracovné inzeráty len pre úradníkov?

  • 28.05.2021

Dňa 13. mája 2021 vyšiel v týždenníku Trend článok „Pracovné inzeráty len pre úradníkov. Štát sa pred odborníkmi zvonku dobrovoľne uzatvára,“ medzi ktorého podklady patrili odpovede Rady pre štátnu službu na otázky súvisiace s obsadzovaním pozícií vedúcich štátnych zamestnancov na ministerstvách prostredníctvom vonkajších výberových konaní:
 

  • či Rada považuje tento [súčasný] stav za vyhovujúci,
  • či Rada vidí výhody v tom, ak by ministerstvá využívali pri vedúcich pracovníkoch častejšie vonkajšie výberové konania, napríklad, aby pritiahli do štátnej správy novú silu,
  • či by mohlo byť lepšie vsadiť na ľudí, ktorí prostredie štátnej správy poznajú.

Odpovede Rady pre štátnu službu uvádzame v plnom znení:

Otvorenosť výberových konaní závisí aj od toho, či má daná krajina pozičný alebo kariérny systém, teda či kladie dôraz na obsadzovanie pozícií podľa odbornosti a otvára systém aj pre uchádzačov mimo ŠS alebo predpokladá, že v ŠS zamestnanci kariérne napredujú. SR sa radí medzi krajiny s pozičným, resp. zmiešaným systémom.
 
Vnútorné VK majú výhodu v tom, že dávajú ŠZ možnosť kariérne rásť, môžu byť motiváciou na odborný rast a zdokonaľovanie sa, dá sa dlhodobo pracovať s nastavením kariéry vzdelávania, ľahšie sa uchováva inštitucionálna pamäť, nie je potrebná adaptácia zamestnanca.
 
Vonkajšie VK majú zasa výhodu v tom, že podmienky na prácu v ŠS sa dynamicky menia, s tým aj požiadavky na potrebné znalosti, zručnosti a skúsenosti. Preto, ak sa VK otvoria aj pre externé prostredie, je možné nájsť kandidáta so žiadaným profilom. Nové trendy v riadení ŠS v zahraničí ukazujú, že vítané je aj získanie odborníkov s manažérskymi skúsenosťami zo súkromného sektora.
 
Ak sa na to pozrieme z hľadiska princípov štátnej služby,  využitie vnútorného výberového konania je v plnom súlade s princípom profesionality, ktorý kladie dôraz, okrem iného, na dlhodobý profesionálny rozvoj štátneho zamestnanca a podporu jeho kariérneho rastu. Súvislosť využitia vnútorného výberového konania je možné nájsť aj s princípom stability, ktorý podporuje vytváranie stabilného  prostredia pre vykonávanie štátnej služby.
 
Vyhlásením vnútorného výberového konania služobný úrad uprednostňuje štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov z vlastného služobného úradu („užšie vnútorné výberové konanie“), prípadne  štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov všetkých služobných úradov („širšie vnútorné výberové konanie“), to znamená, že sa v prvom rade snaží zamestnať odborníkov z vlastných radov, na ktorých vzdelávanie už štát vynaložil nemalé finančné prostriedky.
 
Bez ohľadu na to, či sa realizuje vnútorné alebo vonkajšie VK, je najdôležitejšia transparentnosť celého procesu výberového konania. Presne definovať požiadavky na danú pozíciu, odôvodniť výsledok výberového konania, pri vedúcich ŠZ zverejniť ich kariérnu dráhu.