Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na porušenie ustanovenia § 5 Etického kódexu štátneho zamestnanca vedúcim sekcie

Kľúčové slová: dôstojnosť, rešpekt v medziľudských vzťahoch, dobré mravy, Etický kódex
­­­­Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca zo dňa 26.07.2022
- zistila, že zo strany vedúceho sekcie došlo k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 1, 2, 3 a ods. 5 písm. a), e), f) a g) Etického kódexu štátneho zamestnanca a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  • v súlade s ustanovením § 161 zákona o štátnej službe zabezpečiť vzdelávanie štátnych zamestnancov a ich účasť na školení k Etickému kódexu štátneho zamestnanca.

Odôvodnenie

Dňa 28. júla 2022 bol Rade doručený podnet na podozrenie z porušenia § 5 Etického kódexu štátneho zamestnanca, ktorý upravuje inštitút dôstojnosti a rešpektu v medziľudských vzťahoch, vedúcim sekcie.
 
Porušenie ustanovenia § 5 Etického kódexu videl štátny zamestnanec najmä v správaní vedúceho sekcie, ktorý pravidelne prekračoval svoje právomoci a dával sa do pozície generálneho tajomníka služobného úradu. Štátny zamestnanec poukázal najmä na konflikt ktorý vznikol medzi ním a vedúcim sekcie, ktorý sa mu vyhrážal, že „mu rozbije nos“ a má mu byť vďačný, lebo túto prácu ma vďaka nemu, pričom svedkom danej situácie mal byť prostredníctvom komunikačných technológií aj samotný generálny tajomník služobného úradu.
 
Rada sa v procese prešetrovania podnetu zamerala na posúdenie, či správaním vedúceho sekcie počas incidentu nedošlo k porušeniu zásady Dôstojnosti a rešpektu v medziľudských vzťahoch ako na to poukazuje § 5 Etického kódexu štátneho zamestnanca.
Rada konštatuje, že predmetom úpravy Etického kódexu sú zásady správania sa štátneho zamestnanca v súvislosti s vykonávaním štátnej služby ako aj postup štátneho zamestnanca pri ich dodržiavaní a uplatňovaní. Ustanovenie § 5 Etického kódexu štátneho zamestnanca upravuje inštitút dôstojnosti a rešpektu v medziľudských vzťahoch. Je v ňom upravené, ako má štátny zamestnanec vystupovať pri plnení svojich služobných úloh, ako má konať nielen s verejnosťou, ale aj ostatnými zamestnancami a predstaviteľmi orgánov verejnej moci, a to v súlade so zásadami slušného správania. Úlohou štátneho zamestnanca je dbať na dobré medziľudské vzťahy, podporovať spoluprácu a vnímanie štátnej služby založenej na pravidlách rovnakého zaobchádzania. Ďalej je jeho úlohou pri vykonávaní štátnej služby pristupovať ku každému s úctou, rešpektujúc ľudskú dôstojnosť, komunikovať zdvorilo a v súlade s pravidlami slušného správania a nepoškodzovať útlakom iného zamestnanca, nesťažovať alebo mu neznemožňovať plnenie jeho úloh, ako i nezastrašovať iného zamestnanca ani na neho nevyvíjať psychický nátlak.
 
Ako vyplýva z Komentára k etickému kódexu štátneho zamestnanca k § 5, ktorý pojednáva o dôstojnosti a rešpekte v medziľudských vzťahoch: „Pri skúmaní porušenia tejto časti etického kódexu by predmetom posúdenia malo byť porušenie spoločenských štandardov vychádzajúcich z hodnôt, kultúry a zvykov daného služobného úradu, s prihliadnutím na aktuálny stav a vývoj spoločenských štandardov v spoločnosti. Porušením etického kódexu je správanie v rozpore s dobrými mravmi. V rozpore s dobrými mravmi je správanie, ktoré nezodpovedá mravným zásadám, prípadne kultúrnym a spoločenským normám, ktoré sú všeobecne akceptované v určitej spoločnosti a vytvárajú tak všeobecnú mienku o tom, čo je spoločnosťou považované za poctivé a slušné konanie.“ Rade bolo služobným úradom doručené celé podanie štátneho zamestnanca označené ako „sťažnosť“, kde bola uvedená formulácia, cit.: „Sám si si obsah „rozhovoru“ vypočul. Verím, že budeš súhlasiť, že vyhrážky „zlomím ti nos“ a takisto vyjadrenia typu „ja som ti dal túto prácu“ nepatria k normálnej komunikácii na pracovisku.“ Služobný úrad k tejto časti nezaujal žiadne stanovisko, ale zároveň danú „sťažnosť“ s aktérmi riešil. Rada má za to, že akékoľvek vyhrážky, a nieto tvrdenie „zlomím ti nos“, nemôžu byť všeobecne akceptované v určitej spoločnosti a nemôžu byť považované za slušné konanie.
 
Rada mala na základe vyššie uvedeného za to, že počas incidentu došlo k porušeniu § 5 ods. 1, 2, 3 a ods. 5 písm. a), e), f) a g) Etického kódexu štátneho zamestnanca, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že štátny zamestnanec predmetný incident považoval za tak závažný, že sa interne e-mailom obrátil so svojou písomnosťou na generálneho tajomníka služobného úradu a žiadal o riešenie uvedeného incidentu. Následne generálny tajomník služobného úradu pristúpil k riešeniu vzniknutej situácie osobným pohovorom, ktorý následne vyhodnotil ako dostatočné riešenie vzniknutej situácie. Záverom však Rada upriamuje pozornosť na fakt, že zo strany štátneho zamestnanca nebola podaná oficiálna sťažnosť, a tak sa stotožnil so záverom služobného úradu, že riešenie predmetného incidentu osobným pohovorom považoval za dostatočné riešenie situácie.
 
Na základe uvedeného Rada konštatuje, že zo strany vedúceho sekcie došlo k porušeniu § 5 ods. 1, 2, 3 a ods. 5 písm. a), e), f) a g) Etického kódexu štátneho zamestnanca.
 
O týchto skutočnostiach Rada bezodkladne upovedomila Úrad vlády SR.
 
Služobný úrad zatiaľ Radu neinformoval o prijatí nápravných opatrení. 19987