Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z viacnásobného porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 a porušenie princípu transparentného zamestnávania podľa čl. 3 zákona o štátnej službe služobným úradom

Kľúčové slová: výkon výberového konania, výkon služobného hodnotenia, postup vybavovania námietky štátneho zamestnanca voči služobnému hodnoteniu

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) zo dňa 28.03.2021 na základe vykonania dohľadu zistila porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2 a porušenie princípu transparentného zamestnávania podľa čl. 3 zákona o štátnej službe služobným úradom a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
 • posúdiť mieru závažnosti porušenia služobnej disciplíny štátneho zamestnanca
  v súvislosti s jeho konaním, že neoznámil služobnému úradu skutočnosti týkajúce sa predmetu podnikania právnickej osoby, ktorej bol konateľom a následne posúdiť možnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru s daným štátnym zamestnancom,
 • posúdiť mieru závažnosti porušenia služobnej disciplíny hodnotiteľa pri výkone služobného hodnotenia oznamovateľa za kalendárny rok 2020 a následne vyvodiť dôsledky voči hodnotiteľovi zodpovedajúce miere závažnosti jeho porušenia služobnej disciplíny v súlade s ustanoveniami § 117 a nasl. zákona o štátnej službe,
 • opätovne vykonať služobné hodnotenie oznamovateľa za kalendárny rok 2020
  v zmysle platnej právnej úpravy,
 • zabezpečiť v služobnom úrade dodržiavanie zákonom stanovených postupov pri výkone štátnej služby,
 • zabezpečiť pre štátnych zamestnancov vzdelávacie aktivity v oblasti výkonu výberových konaní a v oblasti výkonu služobných hodnotení,
 • zamedziť v služobnom úrade konaniu štátnych zamestnancov, ktoré by ohrozilo dôveru v nestrannosť vykonávania štátnej služby a dôveru v objektívnosť jeho konania a rozhodovania.
Rada služobnému úradu na záver odporučila vzniknutý stav napraviť za použitia všetkých právne dostupných prostriedkov, nakoľko aktuálny stav nie je v súlade so zákonom a preto ho nemožno akceptovať.
 

Odôvodnenie

Oznamovateľ vo svojom podnete namietal:
 1. porušenie princípu zákonnosti a princípu transparentného zamestnávania v súvislosti s realizáciou výberového konania
 2. porušenie princípu zákonnosti v súvislosti s dodržiavaním povinností a obmedzení štátneho zamestnanca
 3. porušenie princípu zákonnosti v súvislosti s realizáciou služobného hodnotenia
 

K bodu 1 - Výberové konanie

Oznamovateľ upozornil na skutočnosť, že štátny zamestnanec, s ktorým sa spoločne uchádzali v užšom vnútornom výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii: odborný radca – vedúci oddelenia, nespĺňal zákonom stanovené požiadavky na to, aby sa mohol na takéto výberové konanie prihlásiť. Ako dôvod uviedol, že jehoprotikandidát bol už v tom čase v dočasnej štátnej službe, služobným úradom bolprijatý do dočasnej štátnej služby na základe služobnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ustanovení § 51 a § 36 ods. 3 písm. a) zákona o štátnej službe bez výberového konania V takom prípade zákon o štátnej službe v ustanovení § 40 ods. 6 stanovuje, že štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby v zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 písm. a) zákona o štátnej službe sa nemôže prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania. Napriek tomu bol tento uchádzač do výberového konania služobným úradom zaradený a po jeho absolvovanívyhlásený za úspešného a vybraného uchádzača.
 
Z predložených písomností bolo toto podozrenie oznamovateľa z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe Radou vyhodnotené ako opodstatnené. Z obsahu vyhlásenia užšieho vnútorného výberového konania vyplývalo, že v termíne na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania „úspešný uchádzač“ skutočne nespĺňal zákonom stanovené požiadavky. Služobný úrad týmto svojím konaním porušil aj princíp transparentného zamestnávania podľa čl. 3 zákona o štátnej službe tým, že prijal uchádzača do štátnej služby bez toho, aby splnil zákonom ustanovené podmienky a súčasne služobný úrad porušil právo oznamovateľa ako uchádzača o štátnu službu na prijatie do štátnej služby, nakoľko napriek tomu, že oznamovateľ, na rozdiel od jeho protikandidáta, splnil všetky zákonom stanovené podmienky a bol vo výberovom konaní označený za úspešného kandidáta, nebol služobným úradom vybraný.
 

K bodu 2 – Povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

Rada sa ďalej zaoberala tvrdením oznamovateľa, že štátny zamestnanec bol v čase prijatia do dočasnej štátnej služby a v čase vyššie uvedených výberových konaní konateľom právnickej osoby. Radou bolo zistené, že štátny zamestnanec v čase prijatia do dočasnej štátnej služby a rovnako aj v čase výkonu štátnej služby bol konateľom právnickej osoby, ktorá okrem ním a služobným úradom uvedenej lektorskej činnosti mala do 15.06.2021 v predmete činnosti uvedené aj ďalšie činnosti, ktoré sú štátnemu zamestnancovi v zmysle ustanovenia § 112 ods. 2 zákona o štátnej službe zakázané.
 
Rada tiež zistila, že uvedená právnická osoba mala do 15.06.2021 v predmete činnosti uvedenú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého miesta a štátny zamestnanec neoznámil služobnému úradu skutočnosti týkajúce sa predmetu podnikania právnickej osoby, ktorej je konateľom. Na základe týchto zistení bol služobný úrad v zmysle ustanovenia § 117 a nasledovných zákona o štátnej službe povinný vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť štátneho zamestnanca za porušenie služobnej disciplíny, ktorou je nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení vyplývajúcich zo zákona o štátnej službe vzťahujúcich sa na vykonávanie štátnej služby, ak k ich nesplneniu alebo porušeniu došlo v súvislosti s výkonom štátnej služby. Štátny zamestnanec mal povinnosť v zmysle ustanovenia § 112 ods. 9 zákona o štátnej službe do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru písomne preukázať skončenie, pozastavenie alebo prerušenie podnikania spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu. K takémuto úkonu zo strany štátneho zamestnanca nedošlo. Právnická osoba, ktorej konateľom bol štátny zamestnanec, má síce odo dňa 16.06.2021 v predmete činnosti uvedené už len vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti, avšak stalo sa tak až po doručení žiadosti Rady o súčinnosť služobnému úradu, v ktorej Rada žiadala v tejto veci od služobného úradu vysvetlenie. Rada preto tento právny úkon štátneho zamestnanca považovala za snahu zhojiť zistený stav a vo svojom stanovisku uviedla, že táto skutočnosť nemá vplyv na Radou zistené skutočnosti.
 

K bodu 3 – Služobné hodnotenie za kalendárny rok 2020

Rada sa ďalej zaoberala tvrdením oznamovateľa, že mu bolo dňa 09.02.2021 odovzdané služobné hodnotenie za kalendárny rok 2020 (deň oboznámenia sa so služobným hodnotením za kalendárny rok 2020) bez toho, aby bolo služobné hodnotenie vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru v zmysle ustanovenia § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe a zo strany hodnotiteľa mu nebolo zdôvodnené zníženie bodov v jednotlivých oblastiach služobného hodnotenia. Oznamovateľ následne v zákonnej lehote podal námietku proti služobnému hodnoteniu, pri ktorej vybavovaní služobný úrad, podľa jeho názoru, nepostupoval v zmysle platnej právnej úpravy.
 
Rada po objektívnom preskúmaní obsahu podnetu zistila v oboch bodoch podozrení oznamovateľa, že došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe služobným úradom, spôsobom akým uviedol oznamovateľ vo svojom podnete.
Ako dôvod, prečo k tomu došlo, hodnotiteľ uviedol, že služobné hodnotenie oznamovateľa za kalendárny rok 2020 nebolo vykonané formou hodnotiaceho rozhovoru „z dôvodu práceneschopnosti oznamovateľa.“
 
S týmto vyjadrením hodnotiteľa Rada nesúhlasila, nakoľko v zmysle ustanovenia § 122 ods. 3 zákona o štátnej službe vykoná služobné hodnotenie za kalendárny rok vedúci zamestnanec („hodnotiteľ“) spravidla do 31. januára za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je možné služobné hodnotenie za kalendárny rok vykonať aj neskôr. Úrad vlády SR vydal usmernenie k spôsobu realizácie služobných hodnotení štátnych zamestnancov dňa 18.01.2021 v ktorom uviedol, okrem iného, aj nasledovné: Služobné hodnotenie môže byť vykonané aj online spôsobom za predpokladu, že takýto spôsob komunikácie vyhovuje obom zúčastneným stranám (Skype, Microsoft Teams a pod.), pod podmienkou dodržania legitímneho účelu služobného hodnotenia ako ho predpokladá ustanovenie § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe (forma hodnotiaceho rozhovoru) a vykonávacia vyhláška Úradu vlády SR č. 136/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení. Takáto argumentácia, ktorej účelom je legalizácia nezákonného postupu, je neprípustná.
 
Rada sa vyjadrila aj k vybaveniu námietky oznamovateľa proti služobnému hodnoteniu a vyslovila svoj nesúhlas s vyjadrením služobného úradu k postupu vybavenia námietky oznamovateľa proti služobnému hodnoteniu za kalendárny rok 2020, ktoré zaslal v odpovedi adresovanej Rade. Oznamovateľ mal právo podať písomnú námietku proti služobnému hodnoteniu do troch služobných dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením (§ 123 ods. 7 zákona o štátnej službe). Je zákonnou povinnosťou služobného úradu zaoberať sa námietkou oznamovateľa, ak bola podaná včas a nemôže ju považovať za irelevantnú. Postup vybavenia námietky proti služobnému hodnoteniu je exaktne upravený v ustanovení § 123 ods. 8 prvá veta zákona o štátnej službe. Z Radou zistených skutočností bolo zrejmé, že služobný úrad tak nekonal.
 
 
Rada na základe vyššie uvedených skutočností zistila porušenie princípu zákonnosti a princípu transparentného zamestnávania a o zistených skutočnostiach podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe bezodkladne písomne upovedomila Úrad vlády SR.
 

Spätná väzba

Služobný úrad listom zo dňa 10.08.2021 informoval Radu o prijatých nápravných opatreniach:
 
 • služobný úrad postúpil odporúčania Rady nadriadenému orgánu na ďalšie konanie,
 • štátny zamestnanec z vlastnej iniciatívy skončil štátnozamestnanecký pomer výpoveďou.
19887