Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca, odvolanie poverenia, princíp stability
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) na základe vykonania dohľadu nezistila porušenie princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe služobným úradom.

Odôvodnenie

Oznamovateľ vo svojom podnete namietal porušenie princípu stability zákona o štátnej službe v súvislosti s vybavovaním jeho žiadosti o odvolanie jeho poverenia výkonom funkcie vedúceho zamestnanca. Zároveň požiadal Radu o výklad ustanovenia § 61 ods. 4 písm. b) zákona o štátnej službe. Otázka znela: či má generálny tajomník povinnosť odvolať štátneho zamestnanca bezodkladne z funkcie vedúceho zamestnanca ak o to požiada alebo má možnosť toto odvolanie zdržiavať?

Oznamovateľ uvádzal, že na základe dodatku k služobnej zmluve zo dňa 15.02.2022 bol s účinnosťou od 16.02.2022 poverený vykonávaním funkcie vedúceho štátneho zamestnanca. Dňa 25.02.2022 podal žiadosť o odvolanie poverenia, ktorou žiadal o odvolanie poverenia vykonávania funkcie vedúceho štátneho zamestnanca ku dňu 01.03.2022. Generálny tajomník služobného úradu ho k tomuto dátumu z danej pozície neodvolal, údajne s odôvodnením, že „odvolanie podpíše, až bude určený náhradník na poste vedúceho útvaru.“ Podľa názoru oznamovateľa takýmto konaním služobného úradu došlo k porušeniu princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe.
Vzhľadom na skutočnosť, že Rada nie je oprávnená poskytovať výklad zákona o štátnej službe, požiadala v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o štátnej službe o súčinnosť Úrad vlády SR, Sekciu štátnej služby a verejnej služby so žiadosťou o výklad ustanovenia § 61 zákona o štátnej službe.
Po oboznámení sa so stanoviskom Sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR Rada konštatovala, že sa s jej názorom stotožňuje v nasledovnom:
- z dikcie § 61 ods. 4 písm. b) zákona o štátnej službe je zrejmé, že generálny tajomník je viazaný žiadosťou štátneho zamestnanca o odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca. Uvedené sa spravidla vzťahuje aj na dátum odvolania z funkcie (miera dispozície určiť dátum odvolania v zmysle § 61 ods. 8 zákona môže byť obmedzená obsahom žiadosti štátneho zamestnanca, bez ktorej by k odvolaniu nedošlo).

- podľa § 61 ods. 8 zákona vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom určeným v odvolaní z funkcie, najskôr však dňom doručenia odvolania dotknutému štátnemu zamestnancovi. Podľa citovaného ustanovenia je určenie dňa odvolania v kompetencii generálneho tajomníka. V nadväznosti na úpravu podľa § 61 ods. 4 písm. b) by mal výkon tejto kompetencie generálneho tajomníka zodpovedať obsahu žiadosti štátneho zamestnanca.

- pokiaľ štátny zamestnanec uvedie v žiadosti o odvolanie konkrétny dátum, takejto žiadosti by mal generálny tajomník spravidla vyhovieť „v plnom rozsahu“ a mal by, pokiaľ je to možné (realizovateľné), odvolať štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca ku dňu uvedenému v žiadosti.
Z vyššie uvedeného vyplynulo, že zákon o štátnej službe neupravuje obligatórnym spôsobom postup generálneho tajomníka služobného úradu vrátane lehoty na odvolanie štátneho zamestnanca z funkcie vedúceho zamestnanca na základe jeho žiadosti ku ním uvedenému termínu, a teda neukladá generálnemu tajomníkovi služobného úradu povinnosť zrealizovať odvolanie k termínu uvedenému v žiadosti štátneho zamestnanca.

Pokiaľ ide o podozrenie z porušenia princípu stability podľa čl. 8 zákona o štátnej službe uvádzané v podnete, podstata princípu stability spočíva v snahe o elimináciu prepúšťania štátnych zamestnancov z osobných, či politických dôvodov, na ktoré je vzhľadom na politické cykly náchylné prostredie štátnej správy. To znamená, že princíp stability predstavuje najmä nástroj ochrany štátneho zamestnanca pred svojvoľným a jednostranným rozhodnutím služobného úradu vykonať zmenu štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca alebo skončiť so štátnym zamestnancom jeho štátnozamestnanecký pomer.

V danom prípade nebolo možné konštatovať, že by išlo zo strany služobného úradu o snahu jednostranným rozhodnutím vykonať zmenu štátnozamestnaneckého pomeru oznamovateľa a na základe toho, a tiež v nadväznosti na vyššie uvedené stanovisko Sekcie ŠS a VS Úradu vlády SR, nebolo možné zo strany Rady zaujať aktuálne záver, že došlo k porušeniu princípu stability štátnej služby. 19942