Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia čl. 2 princípu zákonnosti, čl. 4 princípu efektívneho riadenia a čl. 7 princípu transparentného a rovnakého odmeňovania podľa zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: Zákonnosť, efektívne riadenie, transparentné a rovnaké odmeňovanie, odmena za služobné hodnotenie
­­­­Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca zo dňa 17.05.2022
- zistila porušenie princípov zákona o štátnej službe: princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu profesionality podľa čl. 7 zákona o štátnej službe služobným úradom a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  • vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči štátnym zamestnancom zúčastneným
    na rozhodovaní o rozpätí odmien, ako aj zodpovedným za skutočnosť, že do zoznamu na poskytnutie odmeny za služobné hodnotenie v riadnom termíne nebol zaradený oznamovateľ, ale aj tým, ktorí rozhodli v rozpore so stanovenými výškami odmien o poskytnutí nižšej odmeny oznamovateľovi;
  • striktne zabezpečiť, aby postup štátnych zamestnancov zúčastnených na predmetných úkonoch súvisiacich s poskytovaním jednorazových odmien za služobné hodnotenie bol v súlade so zákonom o štátnej službe;
  • zabezpečiť všetkým zamestnancom osobného úradu, ale aj všetkým riadiacim zamestnancom školenie o zákone o štátnej službe so zameraním na služobné hodnotenia;
  • zabezpečiť odstránenie zásahu do princípu transparentného a rovnakého odmeňovania oznamovateľa dorovnaním odmeny podľa podmienok, ktoré si určil služobný úrad.

Odôvodnenie

Dňa 19.05.2022 bol Rade doručený podnet na podozrenie z porušenia čl. 7 princípu transparentného a rovnakého odmeňovania a čl. 9 princípu rovnakého zaobchádzania podľa zákona o štátnej službe služobným úradom v súvislosti s poskytnutou jednorazovou odmenou podľa § 142 ods. 2 zákona o štátnej službe, ktorá bola vyplatená oznamovateľovi za služobné hodnotenie za rok 2020 až v roku 2022.
 
K porušeniu princípov a ustanovení zákona o štátnej službe došlo z dôvodu, že oznamovateľovi bola za služobné hodnotenie za obdobie roka 2020 poskytnutá odmena len vo výške „xyz“ eur v porovnaní s inými štátnymi zamestnancami predmetného služobného úradu, ktorí mali rovnakú úroveň výsledkov v služobnom hodnotení. Výsledok jeho služobného hodnotenia za obdobie roku 2020 bol totožný s predchádzajúci obdobím, za ktorý štátnemu zamestnancovi bola v novembri 2020 v súlade s § 142 ods. 2 zákona o štátnej službe vyplatená odmena vo výške „šesťnásobku xyz“ eur. Oznamovateľ k 30.06.2021 ukončil svoj štátnozamestnanecký pomer a odmena vo výške „xyz“ eur mu nebola vyplatená v termíne, ako ostatným štátnym zamestnancom služobného úradu, ale bola vyplatená až na základe jeho písomnej žiadosti, ktorá bola služobnému úradu doručená dňa 08.04.2022.
Podľa § 4 zákona o štátnej službe služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnym zamestnancom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou antidiskriminačným zákonom, najmä ak ide o podmienky vykonávania štátnej služby, odmeňovanie a iné plnenia peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, vzdelávanie, príležitosti na funkčný postup v štátnej službe a o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru.
V zmysle § 142 ods. 2 zákona o štátnej službe štátny zamestnanec, ktorý v služobnom hodnotení za kalendárny rok dosiahol vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky, má nárok na jednorazovú odmenu.
Rada má za to, že zo strany služobného úradu došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 a princípu transparentného a rovnakého odmeňovania podľa čl. 7 zákona o štátnej službe.
Rada nepovažuje za efektívny spôsob riadenia, keď priznaná odmena za služobné hodnotenie za obdobie roku 2020 bola oznamovateľovi vyplatená až z rozpočtu schváleného na rok 2022, pretože k jej vyplateniu malo dôjsť v roku 2021 tak, ako aj u ostatných štátnych zamestnancov, ktorí mali na predmetnú odmenu nárok. Vyjadrenie služobného úradu, že dôvodom nevyplatenia odmeny, resp. dôvodom odkladu termínu vyplatenia odmeny oznamovateľovi bola kritická finančná situácia úradu, nemôže Rada považovať za relevantný argument, nakoľko služobný úrad pozná svoje rozpočtové možnosti, ako aj počty štátnych zamestnancov, ktorým odmena za služobné hodnotenie má prislúchať a preto, aby služobný úrad konal v medziach zákona, mal výšku odmien stanoviť vzhľadom na dané rozpočtové možnosti. Rada preto dospela záveru, že došlo k porušeniu princípu efektívneho riadenia.
 
Služobný úrad v odpovedi na súčinnosť Rade predložil rozpätie jednorazových odmien za služobné hodnotenia podľa jednotlivých kategórií. Rada nepovažuje takéto rozpätie za transparentné a to z dôvodu, že štátny zamestnanec s veľmi dobrým výsledkom hodnotenia môže mať podľa tvrdenia služobného úradu aj odmenu vyššiu, ako štátny zamestnanec s vynikajúcim hodnotením, čo by znamenalo, že odmena za služobné hodnotenie sa míňa účinku a služobný úrad si ju mylne zamieňa za iný druh odmeny. V uvedenom prípade tak Rada zaujala jasné stanovisko, že dochádza k porušeniu princípu transparentného a rovnakého odmeňovania. Rovnako došlo k porušeniu tohto princípu aj u oznamovateľa, ktorý mal v konkrétnom prípade veľmi dobrý výsledok v služobnom hodnotení za obdobie roku 2020 a služobný úrad mu nielenže neposkytol nárokovú odmenu (k jej vyplateniu došlo až na základe žiadosti oznamovateľa), ale výška poskytnutej odmeny nezodpovedala odmenám ostatných štátnych zamestnancov za služobné hodnotenia za obdobie roku 2020. Sám služobný úrad uviedol, že odmeny boli priznané v decembri 2021 a uviedol aj rozmedzie poskytovaných odmien, pričom výška poskytnutej odmeny oznamovateľovi tomu vôbec nezodpovedala. V tejto súvislosti neobstojí ani konštatovanie služobného úradu, že „uvedené odmeny sú snahou o stabilizáciu zamestnancov disponujúcich potrebnou praxou, ktorých štátnozamestnanecký pomer k úradu trval aj v čase priznania odmien za služobné hodnotenie,“ nakoľko takéto zdôvodnenie môže služobný úrad formulovať pri inom druhu odmeny, nie pri jednorazovej odmene za služobné hodnotenie. Nárok na odmenu oznamovateľovi vznikol na základe služobného hodnotenia za obdobie roku 2020. Takéto konanie služobného úradu je podľa názoru Rady v rozpore so zákonom o štátnej službe a princípmi, ktoré majú slúžiť na ochranu štátnych zamestnancov.
 
Na základe uvedeného preto Rada konštatuje, že došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu transparentného a rovnakého odmeňovania podľa čl. 7 zákona o štátnej službe v súvislosti s poskytnutou jednorazovou odmenou podľa § 142 ods. 2 zákona o štátnej službe.
 
O týchto skutočnostiach Rada bezodkladne upovedomila Úrad vlády SR.
 
Služobný úrad zatiaľ Radu neinformoval o prijatí, resp. realizácii nápravných opatrení.
  19986