Podnet štátneho zamestnanca, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia čl. 2 princíp zákonnosti, čl. 4 princíp efektívneho riadenia, čl. 5 princíp nestrannosti a čl. 6 princíp profesionality podľa zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: zákonnosť, efektívne riadenie, organizačná zmena, PN, etický kódex

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca zo dňa 22.4.2022
- zistila porušenie princípov zákona o štátnej službe: princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe a § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca služobným úradom a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:
  • vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči štátnym zamestnancom zúčastneným na príprave, realizácii a komunikácii organizačnej zmeny, ktorí konali v rozpore so zákonom;
  • striktne zabezpečiť, aby postup štátnych zamestnancov zúčastnených na príprave, realizácii a komunikácii organizačných zmien v služobnom úrade vrátane vedúcich štátnych zamestnancov bol v súlade so zákonom;
  • zabezpečiť vedúcim štátnym zamestnancom školenie zo zákona o štátnej službe so zameraním na práva a povinnosti vedúcich štátnych zamestnancov a oprávnení v súvislosti s organizačnými zmenami v zmysle zákona o štátnej službe a uložiť im povinnosť zúčastniť sa na takomto školení;
  • zabezpečiť súlad a vzájomné prepojenie interných služobných predpisov v rámci služobného úradu tak, aby jeden služobný predpis neodporoval inému služobnému predpisu.

Odôvodnenie

Dňa 25.04.2022 bol Rade doručený podnet na podozrenie z porušenia z porušenia čl. 2 princíp zákonnosti, čl. 4 princíp efektívneho riadenia, čl. 5 princíp nestrannosti a čl. 6 princíp profesionality podľa zákona o štátnej službe služobným úradom v súvislosti s organizačným opatrením služobného úradu.
 
Služobný úrad dňa 24.11.2021 vydal Organizačné opatrenie Slovenskej republiky číslo 14 s účinnosťou od 1. decembra 2021, ktorým okrem iného došlo k zrušeniu štátnozamestnaneckého miesta oznamovateľky. K oznámeniu predmetnej skutočnosti zo strany služobného úradu oznamovateľke však došlo až listom zo dňa 14.3.2022, ktorý bol oznamovateľke doručený až 7.4.2022.
 
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi do vlastných rúk písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a v nadväznosti na ods. 2 predmetného ustanovenia služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi písomnosti v sídle služobného úradu, v mieste výkonu štátnej služby alebo kdekoľvek bude štátny zamestnanec zastihnutý. Ak to nie je možné, písomnosť možno doručiť štátnemu zamestnancovi poštovým podnikom na poslednú adresu štátneho zamestnanca, ktorá je služobnému úradu známa.
 
Rada má za to, že služobný úrad mal informovať oznamovateľku o skutočnosti zrušenia štátnozamestnaneckého miesta bezodkladne, a to v čase, keď bolo organizačné opatrenie realizované.
 
V súvislosti s organizačnou zmenou sa Rade v rámci súčinnosti nepodarilo získať odpoveď, či si služobný úrad splnil povinnosť v zmysle ustanovenia § 169 ods. 1 písm. a) bod 4 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrhy          opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov. Vzhľadom na vágnu odpoveď v jednej časti súčinnosti a žiadnu reakciu služobného úradu v druhej časti súčinnosti, Rada má za to, že k predmetnému prerokovaniu nedošlo. Zároveň služobný úrad Rade nepreukázal o akú organizačnú zmenu v zmysle ustanovenia § 24 zákona o štátnej službe ide.
 
Vzhľadom na to, že oznamovateľka bola dlhodobo PN, o čom informovala aj služobný úrad, bola v tom čase v ochrannej dobe a teda v zmysle ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe služobný úrad nesmie dať štátnemu zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je štátny zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia.
 
Z pozície Rady nebolo v tomto štádiu možné posudzovať a zaujať stanovisko k tomu, či boli splnené podmienky na možnosť dať oznamovateľke zo strany služobného úradu výpoveď a či by prípadná výpoveď bola daná oznamovateľke účelovo vzhľadom na údajné vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta, ktoré má pokrývať agendu oznamovateľky. V tejto súvislosti Rada dala oznamovateľke do pozornosti možnosť štátneho zamestnanca podať na služobný úrad, ktorý mu dal výpoveď podľa § 75 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), v zmysle ustanovenia § 87 ods. 1 zákona o štátnej službe žiadosť o prešetrenie výpovede do piatich dní odo dňa doručenia výpovede.
 
Služobný úrad sa v rámci súčinnosti odvolával na skutočnosť, že k zrušeniu štátnozamestnaneckého miesta došlo v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 649 zo dňa 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. V tomto bode Rada na základe svojich zistení uviedla, že služobný úrad vydal interné služobné predpisy, ktoré sú vo vzájomnom rozpore, nakoľko:
  • v zmysle Operatívneho pokynu služobného úradu č. 11 ročník 2021 časť 3, písm. e) bola stanovená agenda, ktorú má predmetné pracovisko zabezpečiť, ale Organizačným opatrením číslo 14 s účinnosťou od 1. decembra 2021 prišlo k zrušeniu štátnozamestnaneckého miesta, ktoré predmetnú agendu vykonáva, čím služobný úrad de facto zrušil štátnozamestnanecké miesto pokrývajúce agendu, ktorú je povinné dané pracovisko zabezpečiť,
  • Sekcia služobného úradu vo svojej odpovedi na žiadosť o súčinnosť uviedla, že v zmysle Smernice, vydali Operatívny pokyn služobného úradu č. 11 ročník 2021 zo dňa 30.12.2021 a v tejto súvislosti tiež uviedla, že nemá informáciu o tom, že by sa menila organizačná štruktúra na predmetnom pracovisku od 1. októbra 2013.
 
V tejto časti, na základe vyššie uvedeného, z pohľadu Rady vyvstala otázka - ak bolo štátnozamestnanecké miesto zrušené organizačnou zmenou, čím muselo dôjsť k úprave vnútornej organizácie, nebola sekcia, ktorá má na starosti, okrem iného, organizačnú štruktúru týchto podriadených pracovísk, o tom informovaná?
 
Takéto konanie služobného úradu je podľa názoru Rady v rozpore s princípom efektívneho riadenia, ktorý stanovuje, že služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Na základe uvedeného preto Rada konštatovala, že došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe pri vydaní a realizácii organizačného opatrenia služobným úradom.
 
V časti podnetu, v ktorom oznamovateľka upozorňovala na nezákonné prideľovanie práce počas dlhodobej PN, ako aj na následné nahlásenie porušenia liečebného režimu oznamovateľkou služobným úradom Sociálnej poisťovni Rada uviedla, že služobný úrad vo svojej odpovedi na žiadosť Rady o súčinnosť potvrdil skutočnosť, že napriek tomu, že od 1.12.2021 bolo štátnozamestnanecké miesto zrušené, oznamovateľke boli počas trvania PN naďalej prideľované služobné úlohy. Vedúci štátny zamestnanec až dňa 20.4.2022, teda takmer 7 mesiacov od nastúpenia oznamovateľky na dlhodobú PN a takmer 5 mesiacov po zrušení jej štátnozamestnaneckého miesta, nariadil podriadenému vedúcemu štátnemu zamestnancovi, aby zabezpečil komisionálne prevzatie kancelárie, spisovej dokumentácie a tiež, aby zabezpečil odovzdanie služobnej agendy inému štátnemu zamestnancovi.
 
Vedúci štátny zamestnanec v zmysle ustanovenia § 113 ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe povinný organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami. Vzhľadom na to, že napriek vedomosti, že oznamovateľka oznámila svoju dlhodobú PN, vedúci štátny zamestnanec nezabezpečil zastupovanie štátnej zamestnankyne a teda riadny chod odboru.
 
Je neprípustné, aby služobný úrad prideľoval oznamovateľke služobné úlohy jednak počas PN a už vôbec nie v čase, kedy jej štátnozamestnanecké miesto bolo zrušené. Oznamovateľka nemala v tom čase vedomosť, že jej štátnozamestnanecké miesto bolo zrušené a v rámci obavy o svoje miesto sa snažila vyhovieť požiadavkám služobného úradu. Toto konanie oznamovateľky služobný úrad zneužil na udanie oznamovateľky zaslané Sociálnej poisťovni, v ktorom uviedol, že oznamovateľka týmto svojim konaním porušuje liečebný režim.
 
Podľa zistení Rady termíny prihlasovania sa do intranetového systému služobného úradu, ktoré boli poskytnuté Sociálnej poisťovni ako dôkaz o porušení liečebného režimu oznamovateľkou zo strany zamestnávateľa, jednoznačne nepreukazujú, že každé z prihlásení do intranetového systému služobného úradu realizovala oznamovateľka, keďže pod jej prístupovými údajmi mali možnosť prihlasovať sa aj kolegyne oznamovateľky, ktoré podľa jej pokynov alebo aj z vlastnej iniciatívy vykonávali nevyhnutné úkony spojené s plnením služobných úloh.
 
Rada považuje za absolútne neprípustné konanie služobného úradu spočívajúce v tom, že nahlásil Sociálnej poisťovni porušenie liečebného režimu zo strany oznamovateľky až po niekoľkých mesiacoch, v rámci ktorých vykonávala počas PN služobné úlohy prideľované jej služobným úradom, hoci navyše jej štátnozamestnanecké miesto bolo v tom čase už zrušené. Rada má za to, že služobný úrad postupoval účelovo, uviedol oznamovateľku do omylu a využil jej nevedomosť o zrušení jej štátnozamestnaneckého miesta na to, aby naďalej vykonávala činnosť v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta dovtedy, kým služobný úrad nevytvorí nové štátnozamestnanecké miesto, ktoré by pokrývalo predmetnú agendu.
 
Na základe uvedeného Rada konštatovala, že došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2, princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4, princípu profesionality podľa čl. 6 zákona o štátnej službe a ustanovení § 5 a § 6 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 400/2019, ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca služobným úradom.
 
O týchto skutočnostiach Rada bezodkladne upovedomila Úrad vlády SR .
 
Služobný úrad zatiaľ Radu neinformoval o prijatí, resp. realizácii nápravných opatrení.
  19985