Podnet občana, ktorým upozornil na podozrenie z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe

Kľúčové slová: zákonnosť, podnikanie, čestné vyhlásenie 

Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je v zmysle ustanovenia
§ 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu od občana (ďalej len „oznamovateľ“),  zistila porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe štátnym zamestnancom a v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. h) zákona o štátnej službe odporučila služobnému úradu prijatie nápravných opatrení:

  • pri  uplatňovaní formy čestného vyhlásenia v štátnozamestnaneckých vzťahoch  upozorniť uchádzača o štátnozamestnanecké miesto na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia, za tým účelom Rada odporúča služobnému úradu, aby v tomto zmysle upravil svoje tlačivo čestného vyhlásenia,
  • vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť za porušenie služobnej disciplíny voči štátnemu zamestnancovi spočívajúce v uvedení nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení predloženom  služobnému úradu a nesplnenie povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru ukončiť členstvo v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Odôvodnenie

Oznamovateľ v podnete poukázal na možné porušenie princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe služobným úradom v súvislosti s prijatím štátneho zamestnanca do štátnozamestnaneckého pomeru napriek tomu, že je aj po viac ako roku od prijatia, v obchodnom registri uvedený ako konateľ vo viacerých obchodných spoločnostiach, čím malo podľa oznamovateľa dôjsť k porušeniu ustanovenia § 112 ods. 2 písm. a), c) zákona o štátnej službe.

Za účelom objektívneho vybavenia podnetu Rada požiadala služobný úrad o poskytnutie súčinnosti v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o štátnej službe (ďalej len „žiadosť o súčinnosť“) a po obdržaní odpovede zistila nasledovné skutočnosti:

  • Spĺňanie obmedzení štátneho zamestnanca v zmysle ustanovenia § 112 ods. 2 zákona o štátnej službe zabezpečuje služobný úrad tým, že pred vznikom každého štátnozamestnaneckého pomeru vyžaduje od uchádzačov písomné vyjadrenie vo forme čestného vyhlásenia, ktorým uchádzač, resp. budúci štátny zamestnanec deklaruje, že nepodniká, nevykonáva inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise štátnozamestnaneckého miesta a nie je ani členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze 
  • Služobný úrad prijal do štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý pred prijatím predložil takéto čestné vyhlásenie a služobný úrad týmto považoval za preukázané, že menovaná spĺňa požiadavky dané ustanovením § 112 ods. 2 zákona o štátnej službe. Z tohto dôvodu už preto splnenie povinností štátneho zamestnanca uvedených v ustanovení § 112 ods. 9 zákona o štátnej službe ďalej neskúmal, keďže mu táto povinnosť zo zákona nevyplýva. Zároveň služobný úrad uviedol, že z jeho strany ani nebol vyslovený súhlas s  členstvom štátneho zamestnanca v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.
  • Služobný úrad zaslal Rade aj vyjadrenie príslušného štátneho zamestnanca k danej veci, v rámci ktorého menovaný uznal svoje pochybenie a súčasne uviedol, že už podnikol kroky na nápravu nezákonného stavu, t. j. že požiadal o výmaz svojej osoby ako spoločníka a konateľa zo všetkých obchodných spoločností. Taktiež uviedol, že v rámci prijatých uznesení valných zhromaždení predmetných obchodných spoločností tieto dospeli ku konsenzu a prijali jeho rozhodnutie vzdať sa funkcie konateľa v obchodných spoločnostiach a zároveň postavenia spoločníka týchto obchodných spoločností. Tieto tvrdenia preukázal predložením návrhov na výmaz uvedených skutočností z obchodného registra. Zároveň  prehlásil, že do času vykonania zápisu zmien v obchodnom registri sa bude dištancovať od akýchkoľvek aktivít v predmetných spoločnostiach.

Rada po oboznámení sa s písomnými podkladmi od oznamovateľa, ako aj od služobného úradu konštatovala nasledovné:

V zmysle ustanovenia § 112 ods. 2 písm. a) zákona o štátnej službe nesmie štátny zamestnanec podnikať a v zmysle ustanovenia § 112 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe nesmie byť štátny zamestnanec  členom riadiacich orgánov, kontrolných orgánov alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

V zmysle ustanovenia § 112 ods. 9 zákona o štátnej službe je štátny zamestnanec povinný do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru písomne preukázať skončenie, pozastavenie alebo prerušenie podnikania spôsobom vyplývajúcim z osobitného predpisu. Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skončiť inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého miesta, a členstvo v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov, ak vykonávanie týchto činností je v rozpore s odsekmi 3 až 7; to neplatí, ak s členstvom v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, služobný úrad vysloví v uvedenej lehote písomný súhlas.

V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) môže správny orgán namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak a v zmysle ustanovenia § 39 ods. 3 je účastník povinný v čestnom vyhlásení uviesť pravdivé údaje. Správny orgán musí upozorniť účastníka konania na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.

Podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa priestupku dopustí ten, kto úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce.

Princíp zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe vyžaduje, aby štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konal v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi.

Rada na základe vyššie uvedeného konštatovala, že postup služobného úradu v súvislosti s riešením problematiky podnikania a členstva príslušného štátneho zamestnanca v riadiacom orgáne, kontrolnom orgáne alebo dozornom orgáne právnickej osoby, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť formou čestného vyhlásenia bol síce v súlade so zákonom o štátnej službe, avšak v rámci takto zvoleného postupu mal služobný úrad (hoci v danom prípade nevystupoval ako správny orgán), podľa názoru Rady, analogicky vychádzať z ustanovení správneho poriadku a upozorniť uchádzača, resp. budúceho štátneho zamestnanca, na právne následky nepravdivého čestného vyhlásenia.

Z predložených návrhov na zápis zmien v príslušných obchodných spoločnostiach bolo možné vyčítať iba dátumy, kedy boli úkony vykonané a tiež názvy obchodných spoločností, ostatné údaje sú uvedené v číselných kódoch, keďže išlo o elektronické podanie. 
Rada na základe toho predpokladala, že tvrdenia štátneho zamestnanca vo vyjadrení, ktoré Rade zaslal služobný úrad sú pravdivé a skutočne išlo o návrhy na výmaz údajov z obchodného registra. Súčasne však uviedla, že k tomu došlo až takmer po dvoch rokoch od zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o štátnej službe.

Na základe týchto skutočností Rada konštatovala, že zo strany štátneho zamestnanca došlo k porušeniu ustanovenia § 112 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe a k porušeniu ustanovenia § 21 ods. 1 písm. f) zákona o priestupkoch, keďže v predmetnom čestnom vyhlásení uviedol nepravdivé údaje a konateľom v uvedených obchodných spoločnostiach bol až do vyššie uvedenej doby, t. j. do doby, kedy Rada začala riešiť predmetný podnet. 

Rada po preskúmaní všetkých dostupných materiálov dospela ku konečnému záveru, že zo strany služobného úradu k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe nedošlo, zároveň však konštatovala, že konaním štátneho zamestnanca došlo k porušeniu ustanovenia § 112 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe v súvislosti s nesplnením povinnosti skončiť, pozastaviť alebo prerušiť funkciu konateľa v uvedených obchodných spoločnostiach a k porušeniu ustanovenia § 21 ods. 1 písm. f) zákona o priestupkoch v súvislosti s uvedením nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení.

V rámci spätnej väzby služobný úrad Rade oznámil, že navrhované nápravné opatrenia akceptuje a bude podľa nich postupovať.

20067