Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia viacerých princípov zákona o štátnej službe v súvislosti v organizačnými zmenami

Podľa informácií v podnete na služobnom úrade došlo k organizačným zmenám formou dodatku k organizačnému poriadku. Služobný úrad však štátnych zamestnancov oboznámil s dodatkom k organizačnému poriadku v piatok poobede v čase, kedy už podľa pravidiel pružného pracovného času štátni zamestnanci neboli povinní byť na pracovisku, pričom účinnosť organizačnej zmeny nastala v nasledujúci pondelok. Štátnym zamestnancom, ktorých sa organizačná zmena dotkla, boli dodatky k služobným zmluvám predkladané na podpis až po nadobudnutí jej účinnosti a so spätným dátumom.

Podľa vyjadrenia služobného úradu neskoršie oboznámenie niektorých štátnych zamestnancov s organizačnou zmenou, ako aj dodatočné vybavenie potrebnej dokumentácie, bolo spôsobené čerpaním letných dovoleniek týchto zamestnancov.

Rada pre štátnu službu (ďalej len „rada“) zdôvodnenie služobného úradu neakceptovala a dospela k záveru, že jeho postupom došlo k porušeniu princípu zákonnosti, profesionality a efektívneho riadenia.

K porušeniu princípu zákonnosti

Princíp zákonnosti vyžaduje, aby štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konali v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi.

So služobnými predpismi musí byť štátny zamestnanec riadne oboznámený(1). Služobný úrad vykoná organizačnú zmenu tak, aby jej účinnosť nastala deň po predpokladanom uplynutí výpovednej doby štátneho zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď(2), pričom výpoveď môže dať služobný úrad štátnemu zamestnancovi, ak sa v dôsledku organizačnej zmeny zrušilo alebo zaniklo štátnozamestnanecké miesto a služobný úrad nemá pre štátneho zamestnanca vhodné miesto alebo štátny zamestnanec nesúhlasí s trvalým preložením a nedohodne sa so služobným úradom inak(3).Výpovedná doba je dva mesiace. Súčasne je služobný úrad povinný návrhy služobných predpisov a opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov(4) vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom.

V posudzovanom prípade služobný úrad štátnych zamestnancov neoboznámil s dodatkom k organizačnému poriadku v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím jeho účinnosti. Podľa informácie poskytnutej v podnete, ako aj služobným úradom, organizačná zmena bola na intranete zverejnená v piatok o 14:19 h, pričom podľa kolektívnej zmluvy rok 2018 je v danom služobnom úrade základný pracovný čas stanovený od 9:00 do 14:00 a v deň predchádzajúci dňu pracovného pokoja alebo sviatku od 9:00 do 13:00. Z uvedeného vyplýva, že štátni zamestnanci, ktorí v piatok využili možnosť opustiť pracovisko o 13:00, nemali možnosť oboznámiť sa s organizačnou zmenou predtým, ako nadobudla účinnosť (v pondelok). 

Pokiaľ ide o štátnych zamestnancov dotknutých organizačnou zmenou, zo zákona vyplýva povinnosť služobného úradu zrealizovať organizačnú zmenu tak, aby štátnemu zamestnancovi neplynula výpovedná doba po účinnosti organizačnej zmeny. V takom prípade by totiž štátny zamestnanec, ktorého služobné miesto bolo zrušené, nemohol vykonávať služobné úlohy, resp.  služobný úrad by mu nemohol prideľovať prácu. Keďže zákon stanovuje dvojmesačnú výpovednú lehotu, účinnosť organizačnej zmeny môže nastať najskôr po uplynutí dvoch mesiacov po tom, ako služobný úrad získa vyjadrenia dotknutých štátnych zamestnancov k navrhovanej zmene.

Uvedené platí aj vo vzťahu k povinnosti služobného úradu vopred prerokovať návrhy služobných predpisov a opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov, s príslušným odborovým orgánom. Podľa informácie poskytnutej služobným úradom bola organizačná zmena predložená príslušnému odborovému orgánu v piatok, pričom účinnosť nadobudla v nasledujúci pondelok. Zákon vyžaduje, aby boli návrhy, resp. opatrenia, s príslušným odborovým orgánom prerokované ešte predtým, než sú prijaté, a vyplynú z nich zákonom predpokladané skutočnosti, napríklad začne plynúť výpovedná lehota štátnemu zamestnancovi, ktorého miesto bolo organizačnou zmenou zrušené.

K porušeniu princípu profesionality

Princíp profesionality stanovuje, že štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca. Cieľom tohto princípu je kvalitný výkon poslania a úloh štátnej služby, ako navonok voči verejnosti, tak aj dovnútra v rámci inštitúcie a medzi inštitúciami. Iba tak je možné budovať dôveru v štátnu službu. 

Postup štátnych zamestnancov, zodpovedných za prípravu a realizáciu organizačnej zmeny, vrátane informovania štátnych zamestnancov o nej, nezodpovedá požiadavke odbornosti, svedomitosti a profesionality. 

K porušeniu princípu efektívneho riadenia

Podľa tohto princípu služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov sa uplatňuje najmä riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia.

Organizačná zmena predstavuje významný zásah do riadenia služobného úradu a výkonu služobných úloh štátnymi zamestnancami. Je potrebné ju naplánovať a zrealizovať tak, aby prebehla plynulo, hospodárne a nenarušila výkon služobných úloh.

V posudzovanom prípade v dôsledku postupu služobného úradu nastala situácia, keď dotknutí štátni zamestnanci nemali včas vedomosť o tom, v ktorom organizačnom útvare sú zaradení, kto je ich nadriadený, ako sa zmení ich pracovná náplň a pod. Takýto postup podľa rady nezodpovedá požiadavke na efektívne riadenie štátnych zamestnancov. Nedodržaním zákonom stanoveného postupu a lehôt pri realizácii organizačnej zmeny, ako aj nedostatkom v komunikácii s dotknutými štátnymi zamestnancami, teda došlo podľa rady aj k porušeniu tohto princípu.

Nápravné opatrenia a upovedomenie Úradu vlády SR

Rada v súlade so zákonom odporučila služobnému úradu prijať nápravné opatrenia (preškolenie zamestnancov zúčastnených na príprave, realizácii a komunikácii organizačných zmien v služobnom úrade, vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancom, ktorí pripravili a realizovali predmetnú organizačnú zmenu, zohľadnenie porušenia princípov štátnej služby v služobnom hodnotení týchto zamestnancov) a vyžiadala si informáciu o tom, ako boli navrhované opatrenia prijaté a vykonané. O svojich záveroch rada tiež bezodkladne informovala Úrad vlády SR.

Služobný úrad rade oznámil, že jej zistenia vzal na vedomie, oboznámil dotknutých štátnych zamestnancov so zákonnými postupmi prípravy, realizácie a komunikácie organizačných zmien a pripravil metodické usmernenie k vykonávaniu organizačných zmien, s ktorým budú vedúci štátni zamestnanci oboznámení na porade vedenia služobného úradu.
 
(1) § 22 ods. 3 zákona o štátnej službe
(2) § 24 ods. 2 zákona o štátnej službe
(3) § 75 ods. 1 písm. b) zákona o štátnej službe
(4) § 169 ods. 1 písm. a) zákona  štátnej službe

Dátum poslednej aktualizácie: 12.02.2019 19269