Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe (ďalej len „zákon o štátnej službe) v súvislosti so služobným hodnotením štátneho zamestnanca za kalendárny rok

Predmetné podozrenie z porušenia princípu zákona o štátnej službe vychádzalo zo skutočnosti, že termín služobného hodnotenia bol oznámený hodnoteným štátnym zamestnancom zo strany hodnotiteľa v deň konania služobného hodnotenia (31.01.2018) prostredníctvom služobného e-mailu s tým, že hodnotiaci rozhovor nebude vykonaný individuálne s každým štátnym zamestnancom, ale hromadne boli všetci štátni zamestnanci oboznámení, že nakoľko sa hodnotí len obdobie od účinnosti zákona o štátnej službe (od 01.06.2017 do 31.12.2017), osobné pohovory sa konať nebudú.
 
Služobný úrad nerozporoval podozrenia štátneho zamestnanca z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe, naopak,  priznal, že  došlo k nesprávnemu postupu služobného hodnotenia spočívajúcom v nedodržaní ustanovení zákona o štátnej službe týkajúcich sa služobného hodnotenia, avšak procesné nedostatky pri realizácii  služobného hodnotenia, podľa jeho vyjadrenia, nemajú za následok jeho obsahovú zmenu a na výsledku služobného hodnotenia štátneho zamestnanca trval.
 
Rada nemôže súhlasiť s vyjadrením služobného úradu, pretože skutočnosť, že hodnotený štátny zamestnanec sa má v zmysle platnej právnej úpravy možnosť v priebehu výkonu služobného hodnotenia vyjadriť k hodnoteným oblastiam, má faktický vplyv na výsledok služobného hodnotenia, nakoľko hodnotiteľ je povinný zrážky bodov v jednotlivých hodnotených oblastiach odôvodniť a hodnotený štátny zamestnanec má právo sa k tomu vyjadriť. Argumentáciu služobného úradu, ktorej účelom je legalizácia nezákonného postupu, rada nemôže akceptovať. 
 
Po objektívnom preskúmaní podnetu, v príčinnej súvislosti s vyššie uvedenými vyjadreniami služobného úradu, dospela rada k jednoznačnému záveru, že zo strany služobného úradu v predmetnej veci došlo k porušeniu princípu zákonnosti podľa čl. 2 zákona o štátnej službe tak, ako to uviedol štátny zamestnanec vo svojom podnete.
Rada pri posudzovaní podnetu vychádzala z ustanovení o služobnom hodnotení v zmysle zákona o štátnej službe, podľa ktorých má hodnotiteľ alebo predseda komisie pre služobné hodnotenie povinnosť oznámiť hodnotenému štátnemu zamestnancovi termín služobného hodnotenia najmenej tri dni pred jeho vykonaním (§ 122 ods. 10 zákona o štátnej službe) a služobného hodnotenie sa uskutočňuje formou hodnotiaceho rozhovoru medzi hodnotiteľom alebo komisiou pre služobné hodnotenie a hodnoteným štátnym zamestnancom ( § 123 ods. 4 zákona o štátnej službe).
 
V zmysle platnej právnej úpravy teda nemožno považovať predmetné, štátnym zamestnancom namietané, služobné hodnotenie za adekvátne a v súlade so zákonom, nakoľko zákon o štátnej službe  takúto formu a postup pri výkone služobného hodnotenia neumožňuje. Na základe vyššie uvedeného rada musela konštatovať, že konanie hodnotiteľa ako vedúceho štátneho zamestnanca je v rozpore s princípom zákonnosti ustanoveným v čl. 2 zákona o štátnej službe, podľa ktorého štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. 19246