Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 a princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona č. 55/2017 Z. z. v súvislosti so služobným hodnotením štátneho zamestnanca za kalendárny rok 2017

Cieľom právnej úpravy služobného hodnotenia je snaha zabezpečiť pri realizácii služobného hodnotenia v spolupráci so štátnym zamestnancom objektívny výsledok služobného hodnotenia, a to prostredníctvom inštitútu hodnotiaceho rozhovoru, kde sa ku komplexnému výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca za hodnotené obdobie vyjadruje hodnotiteľ a rovnako aj samotný štátny zamestnanec. Služobný úrad je povinný vykonať služobné hodnotenie za kalendárny rok vždy do 31. januára.

Po preskúmaní celej veci bolo radou zistené, že služobný úrad si túto povinnosť nesplnil v stanovenom čase zákonným spôsobom. Jedným z dôvodov bolo skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca dňom 31. januára 2018, ktorému predchádzalo čerpanie dovolenky štátnym zamestnancom schválené priamym nadriadeným štátnym zamestnancom, ktorý bol zároveň hodnotiteľom, čím sám prakticky znemožnil vykonanie služobného hodnotenia v zmysle zákona.

Hodnotiteľ si v tomto prípade, v snahe vykonať služobné hodnotenie v zákonom stanovenej lehote, zvolil formu výkonu služobného hodnotenia prostredníctvom e-mailovej komunikácie s hodnoteným štátnym zamestnancom namiesto priameho hodnotiaceho rozhovoru. V zmysle platnej právnej úpravy nemožno považovať takéto hodnotenie za adekvátne a v súlade so zákonom, nakoľko zákon č. 55/2017 Z. z. takúto formu a postup pri výkone služobného hodnotenia neumožňuje. Na základe vyššie uvedeného rada musela konštatovať, že takéto konanie hodnotiteľa ako vedúceho štátneho zamestnanca je v rozpore s princípom zákonnosti ustanoveným v čl. 2 zákona č. 55/2017 Z. z., podľa ktorého štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi.

V súvislosti s vyššie uvedeným bolo rade ďalej preukázané, že schválením dovolenky štátnemu zamestnancovi bez toho, aby pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru ku dňu 31. januára 2018 boli vysporiadané všetky vzájomné práva a povinnosti medzi ním a služobným úradom, došlo zo strany služobného úradu k porušeniu princípu efektívneho riadenia podľa čl. 4 zákona

č. 55/2017 Z. z., podľa ktorého služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne
a hospodárne. Rada na základe zistených skutočností odporučila služobnému úradu napraviť vzniknutý stav a v budúcnosti predchádzať jeho opakovaniu.
Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2019 19254