Podnet 30/2019: zákonnosť, výberové konanie, konflikt záujmov

Podnet, ktorým štátny zamestnanec upozornil na podozrenie z porušenia princípu zákonnosti podľa čl. 2 a princípu nestrannosti podľa čl. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 
Kľúčové slová: zákonnosť, výberové konanie, konflikt záujmov
 
Rada pre štátnu službu (ďalej len „Rada“), v ktorej pôsobnosti je podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vybavovanie písomných podnetov občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom a Etického kódexu štátneho zamestnanca, po preskúmaní podnetu štátneho zamestnanca (ďalej len „oznamovateľ“) zo dňa 01.10.2019, nezistila porušenie princípov zákona o štátnej službe.
  1. Vo svojom podaní sa oznamovateľ sťažoval na proces výberového konania, konkrétne na možný konflikt záujmov na strane služobného úradu a osoby, ktorá administratívne dané výberové konanie zastrešovala a ktorá v danom výberovom konaní skončila na prvom mieste.
  2. Vo svojom podaní oznamovateľ tiež žiadal preveriť spôsob doručovania písomností v rámci výberového konania.
K bodu 1 – konflikt záujmov pri výberovom konaní
Na základe žiadosti oznamovateľa o zaradenie do výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta sa oznamovateľ zúčastnil výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.12.2019.

Pozvánku na výberové konanie oznamovateľovi poslala zamestnankyňa služobného úradu, ktorá sa sama o voľné štátnozamestnanecké miesto vo výberovom konaní uchádzala. Vzhľadom na to, že táto osoba dané výberové konanie administratívne zastrešovala a zároveň ho aj následne vyhrala, oznamovateľ požiadal Radu o prešetrenie postupu výberového konania, keďže podľa jeho názoru mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami.

Rada preverila účasť úspešnej uchádzačky na výberovom konaní preskúmaním úkonov, ktoré vo vzťahu k výberovému konaniu vykonávala. Jednalo sa o nasledujúce úkony:
  • vyhlásenie VK;
  • zasielanie pozvánok na VK;
  • základné tlačivá potrebné k VK.
Rada overila aj zloženie komisie, ktorá uskutočnila osobný pohovor s uchádzačmi v rámci výberového konania. Hodnotiacu komisiu schválila a vymenovala riaditeľka úradu v zložení:
  1. predseda komisie, riaditeľ odboru služobného úradu, vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzovalo štátnozamestnanecké miesto;
  2. člen komisie, v tom čase vedúca oddelenia služobného úradu, na ktorom sa obsadzovalo štátnozamestnanecké miesto;
  3. člen komisie, riaditeľ odboru iného úradu.
Priebeh výberového konania zaznamenávala zapisovateľka z referátu kontroly služobného úradu. Predseda komisie v zmysle pozvánky na VK za prítomnosti zapisovateľky a uchádzačov otvoril výberové konanie. Uchádzači absolvovali odborný test za prítomnosti predsedu výberovej komisie a zapisovateľky, ktorý vypracoval predseda komisie. Test na overenie schopností a vlastností uchádzačov absolvovali uchádzači so psychológom služobného úradu. Osobný pohovor uchádzači absolvovali za prítomnosti výberovej komisie.

Podľa § 8 vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach, členom výberovej komisie je spravidla vedúci zamestnanec organizačného útvaru, na ktorom sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto, alebo vedúci zamestnanec nadriadeného organizačného útvaru.

Podľa čl. 5 zákona o štátnej službe (princíp nestrannosti) štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný úrad pri rozhodovaní v štátnozamestnaneckých vzťahoch koná objektívne. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä povinnosťou štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami, a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.

Podľa § 111 ods. 1 písm. d) zákona o štátnej službe je štátny zamestnanec povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech iného.

Rada konštatuje, že v zložení komisie ani v priebehu výberového konania nenašla na strane služobného úradu konflikt záujmov.
Skutočnosť, že úspešná uchádzačka dané výberové konanie administratívne zastrešovala, automaticky neznamená, že by bol služobný úrad v konflikte záujmov, nakoľko uchádzačka ako štátna zamestnankyňa pracovala v organizačnej zložke služobného úradu zabezpečujúcej proces realizácie výberových konaní, vyššie uvedené administratívne úkony vykonávala v rámci svojich služobných povinností a preto sa táto skutočnosť nedá považovať za preukázanie konfliktu záujmov na strane služobného úradu.

Rada tiež preverila zápisnicu z výberového konania a výsledky výberového konania. V danom výberovom konaní, v ktorom sa dalo získať celkom 180 bodov, dosiahol oznamovateľ 64% úspešnosť a úspešná uchádzačka dosiahla úspešnosť 73%. Osobný pohovor, uskutočnený výberovou komisiou mal výrazne vyššie bodovú váha oproti písomnému testu, čím bola vo výberovom konaní zvýšená prítomnosť prvku, ktorý je nezávisle hodnotený. Skutočnosť, že výberová komisia rozhoduje na základe názoru svojich členov neznamená automaticky jej zaujatosť alebo predpojatosť. Rozdiel medzi vnímaním uchádzača z jeho vlastného subjektívneho pohľadu a z pohľadu hodnotiteľa je prirodzený a nie je možné ho vylúčiť.
Rada v bode 1 nezistila porušenie žiadneho z princípov štátnej služby.
 
K bodu 2 – doručovanie
Vo svojom podnete oznamovateľ uviedol, že keďže podal žiadosť osobne v listinnej podobe, nevidí dôvod posielať pozvánku aj elektronicky.

Podľa § 43 ods. 2 zákona o štátnej službe ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v listinnej podobe, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti v listinnej podobe, teda osobne alebo poštovým podnikom. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli po autentifikácii na ústrednom portáli podľa § 41 ods. 3 písm. b) prvého bodu, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli do jeho zriadenej elektronickej schránky. Ak uchádzač podá žiadosť o zaradenie v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli bez autentifikácie na ústrednom portáli v zmysle § 41 ods. 3 písm. b) druhého bodu, služobný úrad mu doručuje všetky písomnosti spravidla v takej podobe, ktorú si uchádzač zvolil v žiadosti o zaradenie.

Žiadosť o zaradenie podal oznamovateľ osobne v listinnej podobe. Na základe toho služobný úrad poslal oznamovateľovi pozvánku poštou 27.11.2019, pozvánka bola oznamovateľovi doručovaná 29.11.2019 (piatok) a pravdepodobne z dôvodu jeho nezastihnutia bola dňa 2.12.2019 (pondelok) uložená na pošte. Služobný úrad Rade preukázal, že si splnil pozývaciu povinnosť podľa § 41 odseku 9 zákona o štátnej službe, teda odovzdal na poštu oznamovateľovi pozvánku aspoň 7 pracovných dní pred realizáciou výberového konania.

Vzhľadom na to, že oznamovateľ má zriadenú elektronickú schránku, v zmysle § 43 ods. 2, ktorá je prístupná cez zaručený elektronický predpis na portáli Slovensko.sk, za odoslaním pozvánky aj na jeho súkromnú emailovú schránku bol úmysel služobného úradu oboznámiť ho s termínom výberového konania aj týmto spôsobom.

Na tomto kroku Rada nenachádza porušenie ktoréhokoľvek z princípov štátnej služby. Za porušenie princípu štátnej služby by Rada považovala, keby bol oznamovateľ kontaktovaný iba elektronicky cez zriadenú elektronickú stránku, hoci by podal žiadosť o zaradenie v listinnej podobe.

Rada ani v bode 2 nezistila porušenie žiadneho z princípov štátnej služby. 19525